Aandoening in a sentence

The word "aandoening" in a example sentences. Learn the definition of aandoening and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use aandoening in a sentence. Aandoening pronunciation.

Zijn verhaaltrant is uiterst beknopt en zaakrijk, sober maar droog; van de aandoening die dit liefelijk verhaal in latere dichters zou wekken, is hier weinig te bespeuren.
play
copy
In een paar dier vergelijkingen bespeuren wij eenige aandoening.
play
copy
Hier zijn de minnaars die met halve woorden spreken, die bleek worden van aandoening, die om genade smeeken, en jonkvrouwen die zich houden alsof zij niets gehoord hebben, die haar minnaar wijs maken, dat hij geslapen heeft.
play
copy
Van poëzie is in dit werk geen sprake; van aandoening zelfs tenauwernood.
play
copy
Slechts op een paar plaatsen, namelijk waar hij den dood van JUDAS MACCABEÜS verhaalt, en eens waar van JEZUS sprake is, kunnen wij eenige aandoening waarnemen[29].
play
copy
Zelfs vertoonen zij in de bewerking tenauwernood eenige aandoening, tenauwernood iets eigens.
play
copy
Onder de toovermacht van zulke aandoening, bezweek eindelijk mijne vrees, en ik trad sidderend het bureel binnen.
play
copy

Examples of Aandoening

Example #1
Het is den schrijver dezer bewerking, die een Fransch voorbeeld volgde, blijkbaar slechts om het verhaal te doen geweest; reflexie is, naar het schijnt, afwezig.
Example #2
Het is waarlijk niet vreemd dat wij dezen invloed van Frankrijk op Duitschland kunnen waarnemen ook in het land, dat meer dan eenig ander een schakel tusschen hen vormde: Limburg.
Example #3
Enz. Beelden en vergelijkingen zijn schaarsch en over het algemeen onbeduidend.
Example #4
Sang was gisungan Wig was bigunnan.
Example #5
Kwam dat adellijk jonkvolk samen, wat hoorde men dan een levendig spel van woord en weerwoord; van dartele behaagzucht en schalke veinzerij tegen vurige liefde en ootmoedige toewijding.
Example #6
Vrouwen en jonkvrouwen, bekoorlijk, dartel, plaagziek, wie de minne in het hart en op de tong lag.