Afgebroken in a sentence

The word "afgebroken" in a example sentences. Learn the definition of afgebroken and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use afgebroken in a sentence. Afgebroken pronunciation.

De gebrekkige uitdrukking, de afgebroken zinbouw, de stootende verzen met hun drietal heffingen doen ons denken aan de oude volkspoëzie.
play
copy
Hoe is hij _in_ zijn verhaal, dat slechts hier en daar door eene reflexie wordt afgebroken.
play
copy
Maar schielijk is de draad kort afgebroken, die hem aan 't leven bond; zijne oogen zijn geloken, eer ze ooit het valsch gelaat des werelds schouwden aan, en nauwlijks uitgezet is hij zoo ver gegaan ter reis, dat hem geen macht des vijands achterhalen, geen list des werelds meer kan uit de baan doen dwalen, geen schâ meer deren noch geen tijd begrenzen.
play
copy

Examples of Afgebroken

Example #1
De letterkundige waarde dezer bewerking is gering en herinnert ons dat wij bij den aanvang van de ontwikkeling onzer literaire kunst staan.
Example #2
Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
Example #3
Welk een pleizier heeft hij zelf in zijne stof; zoo b.v.
Example #4
WILLEM al deze, deels overgenomen deels zelfgekozen, stoffen heeft verwerkt en vereenigd.
Example #5
Zou hij, na onze dood, godsdienstig tot den end, de kroone hebben, aan geen ander toegekend?
Example #6
Maria te loven, u volgen, van verre, naar 't hemelsche rijk.