Bestemt in a sentence

The word "bestemt" in a example sentences. Learn the definition of bestemt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use bestemt in a sentence. Bestemt pronunciation.

En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
play
copy
Hvorledes man skal arrangere Planterne i et Vandbassin, derom er det vanskeligt at sige noget bestemt.
play
copy
Hver Plantes Vokseplads bliver her bestemt afgraenset.
play
copy
Fejl, blev den ofte til et Mysterium ogsaa for den, for hvem den var bestemt.
play
copy
Han havde selvfølgelig straks forstaaet, hvor Samuel vilde hen, og var fast bestemt paa ikke at give efter; men han holdt ikke af at optræde barskt, saa længe han kunde undgaa det.
play
copy
Nu vidste han bestemt, at det var en Spion, men han vidste ogsaa, at de ikke var blevne forfulgte førend længe efter, at de var kommen ud fra Repins, det var altsaa ganske tilfældigt - rimeligvis et Par Ord af mistænkelig Karakter, som Manden havde opsnappet, idet de gik forbi ham.
play
copy
Paa en af Stolene laa et pragtfuldt Broderi paa gul Silke, meget for elegant til at kunne være bestemt for Beboerne af dette fattige Værelse.
play
copy
Det var ikke muligt bestemt at skaffe at vide, naar Forhøret vilde finde Sted.
play
copy
Alt afhang af, at denne List lykkedes, og Fangerne skulde give et bestemt Tegn til den første Vagtpost for at antyde, om det var sket.
play
copy
Han sprang op, og idet han, heftigt gestikulerende, snart gik frem og tilbage og snart blev staaende - saa for den ene og saa for den anden af de tre, fortalte han, at Dubravnik Sektionen havde bestemt at sætte alle Kræfter ind paa et Befrielsesforsøg.
play
copy
I hvert Fald var man fast bestemt paa at gøre et Forsøg; alle som én var varme for Sagen!
play
copy
Men for hvor mange var den bestemt?
play
copy
Andrey besad den Evne til i Kraft af sin Vilje at kunne vaagne til et hvilket som helst bestemt Klokkeslæt.
play
copy
Georg fortalte, hvorfor han var kommen, og det blev bestemt, at de endnu samme Nat skulde afrejse til St. Petersborg - Andrey havde nu intet mere, der holdt ham tilbage i Dubravnik.
play
copy

Examples of Bestemt

Example #1
Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
Example #2
Hjaelp af Vaeksten; paa dette Punkt vil de menneskelige Fejltagelser ikke saa let kunne daekkes.
Example #3
Som Regel maa de ikke staa alt for regelmaessigt, men dette maa rette sig efter Forholdene, og der kan ikke gives bestemte Regler.
Example #4
Som nogle af de smukkeste Vandplanter til Dekoration af Vandbassiner kan naevnes, foruden Aakanderne, Almindelig Skeblad (Alisma plantago).
Example #5
Dette System har visse Fordele.
Example #6
Leret eller Cementen man laegge Sten af forskellig Stoerrelse, Grus og Sand.