Drietal in a sentence

The word "drietal" in a example sentences. Learn the definition of drietal and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use drietal in a sentence. Drietal pronunciation.

De gebrekkige uitdrukking, de afgebroken zinbouw, de stootende verzen met hun drietal heffingen doen ons denken aan de oude volkspoëzie.
play
copy
Eene lyrische ontboezeming ook in vs. 6666-6677 over den dood van HECTOR, waar men in het origineel (vs. 16179-'81) slechts een drietal verzen vindt.
play
copy
De _Martijn's_, vooral _de Eerste Martijn_, werkten vooral afbrekend; in een drietal andere gedichten trachtte de dichter op te bouwen.
play
copy
I, 2482; aan het eind van het boek trouwens een drietal "amen's"; in boek II kan vs. 868 een rustpunt hebben aangeboden; V, 1738; ook aan het slot; VI, 2234. [40] II, 47-51. [41] A.w. II, 10368-'72.
play
copy
Tegenover dit drietal kiest slechts een dezer leerdichters de partij der geestelijken.
play
copy
Van denzelfden aard als dit drietal moet het verloren werk zijn geweest van den dichter der _Dietsche Doctrinale_, dat getiteld was _Exemplaer_ en handelde over de "IIII.
play
copy

Examples of Drietal

Example #1
De letterkundige waarde dezer bewerking is gering en herinnert ons dat wij bij den aanvang van de ontwikkeling onzer literaire kunst staan.
Example #2
Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
Example #3
Het vraagstuk van Hertog JAN'S liederen is grondig behandeld door H. BOERMA in: _Tijdschr.
Example #4
Onder de daar genoemde literatuur is vergeten hetgeen door VERDAM was opgemerkt in hetzelfde Tijdschrift IX, 274. [9] A.w. II, 2673-'4.
Example #5
Evenals MARTIJN en JACOB in die tweespraken meer dan eens een vroeger motief hervatten, om het op nieuw te bewerken, zoo keert ook MAERLANT terug tot vroeger bewerkte stoffen.
Example #6
Verbetering door afbreken en opbouwen.