Edelvrouw in a sentence

The word "edelvrouw" in a example sentences. Learn the definition of edelvrouw and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use edelvrouw in a sentence. Edelvrouw pronunciation.

Doch wat hiervan zij, zeker is meer dan een dichtwerk door een "clerc" op verzoek van een edelvrouw of edelman vervaardigd.
play
copy
Historiael_ voort op verzoek eener aanzienlijke Antwerpsche edelvrouw, MARIA VAN BERLAER, en voor loon.
play
copy
De _Borchgravinne van Vergy_ is een bevallig maar droef verhaal van de liefdesbetrekking tusschen deze edelvrouw en een Bourgondisch ridder, op wien ook de hertogin van Bourgondië verliefd is.
play
copy
Heeft graaf FLORIS door een liefdesbetrekking tot eene jonkvrouw of edelvrouw inderdaad eenige aanleiding gegeven tot het in verbinding brengen zijner geschiedenis met de Nederduitsche sage?
play
copy

Examples of Edelvrouw

Example #1
MAERLANT deelt ons in den proloog van zijn Graal-roman mede: Dese historie van den Grale Dichte ick ter eren Heren Alabrechte, Den Heer van Vorne, wael met rechte; Want hoge liede met hoger historie Menechfouden zoecken hoer glorie Ende korten daer mede hoer tijt.
Example #2
MAERLANT spreekt hier over poëzie, terwijl in zijn voorbeeld, naar het schijnt, slechts over de kunst van het een of ander op te stellen gesproken wordt[10].
Example #3
Wij vinden in zijne kroniek de geschiedenis van Holland, Brabant, Vlaanderen, ook die van zijn eigen tijd, ten deele volgens hetgeen hij zelf gezien of van ooggetuigen vernomen had.
Example #4
Voor de kennis van de ontwikkeling onzer literatuur is dit geschiedwerk van geringe beteekenis.
Example #5
De _Cassamus_ behelst eene der bewerkingen van de _Alexander-sage_ en spreekt vooral van hoofschheid en van minne.
Example #6
Sarraceenschen koning CORNUBRANT, die haar vermomd bijwoont.