Eenige in a sentence

The word "eenige" in a example sentences. Learn the definition of eenige and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use eenige in a sentence. Eenige pronunciation.

Hoewel verder dezen met geweld verworven en daarom op zwakken grondslag rustenden zetel, nadat kort daarop de dwingelandij van zijn oprichter was onderdrukt, het van vrijheidsliefde blakende volk der geletterden, dat geen dwang kan dulden, wederom heeft omvergeworpen, was toch de Scheikunde daardoor dit ten goede gekomen, dat zij, zoolang haar verblijf daar duurde, meer in de nabijheid van beschaafde lieden geplaatst, de aandacht van enkelen van dezen door eenige zeer heldere stralen, die zich door de haar omhullende duisternis van nietigheden heenboorden, kon vestigen op het uiterst vruchtbare licht, dat in haar binnenste verscholen was.
play
copy
Indien ik over eenige krachten, dienstvaardigheid of verstand kan beschikken, gebruikt die dan, zooals gij verkiest.
play
copy
E.B. TER HORST, _is eenige dagen geleden ontvallen aan de zijnen, aan den boekhandel, aan de wetenschap waarvoor hij als uitgever in zijn kort leven zooveel heeft gedaan.
play
copy
De bovengenoemde voorbeelden zijn niet de eenige van dien aard.
play
copy
Maar wij verwachten toch voor het minst in deze uiting van droefheid en bewondering eenige warmte van gevoel te zullen opmerken en dat des dichters hart bewogen was, toen hij zijne verzen schreef.
play
copy
Inderdaad is er wel eenige golving van gevoel te bespeuren, maar het zijn golvingen zooals men ze ziet in een ijskorst die over het bewegelijk element ligt uitgebreid.
play
copy
In een paar dier vergelijkingen bespeuren wij eenige aandoening.
play
copy
Sommige steden dagteekenden nog uit den tijd der Romeinen, andere waren opgekomen als middelpunten van marktverkeer, hadden zich langzamerhand gevormd om een kasteel of klooster of waren ontstaan uit de vereeniging van eenige landgemeenten.
play
copy
Wij hebben getracht in eenige groote trekken eene voorstelling te geven van het leven der toenmalige maatschappij.
play
copy
Een middeleeuwsch dichter heeft ons het overzicht dezer romans, waarvan ik slechts eenige voorname heb genoemd, gemakkelijk gemaakt door de drie voorname stoffen, welke zij behandelen, aan te wijzen.
play
copy
Eenige verzen der Middelnederlandsche bewerking (vs. 58-73) vindt men in het Fransen niet terug.
play
copy
Bovendien komen eenige namen uit het tweede fragment dezer bewerking (_Baselie, Mersaelien ende Eggermort, Florette_, het wout van _Bonival, Godevert van Brusewijc_) in het Fransch in het geheel niet voor.
play
copy
Terwijl hij achter den ploeg loopt, komen eenige gezellen der Ronde Tafel, die op een wit hert jagen, voorbij.
play
copy
Wel, dat hij hier het dramatisch element heeft verzwakt, daar het parallellisme van eenige mooie verzen heeft voorbijgezien of niet kunnen weergeven.
play
copy
De zelfstandigheid van den schrijver bestaat hierin, dat hij eenige, uit andere Britsch-Fransche romans bekende, elementen heeft vereenigd tot een nieuw geheel, dat niet zonder verdienste is ten opzichte van taal en versbouw, doch overigens niets eigens noch veel kunstvaardigheid toont.
play
copy
En zij zijn hier niet het eenige van dien aard.
play
copy
Opmerkelijk is, dat de eenige Frankische roman, dien wij voor een oorspronkelijk werk mogen houden, hooger staat dan de twee zelfstandig bewerkte Keltische romans.
play
copy
En dat was niet het eenige punt, waar deze beide standen elkander raakten.
play
copy
Meer en meer stelde zij zich zelve voor als de eenige bron van waarheid en recht.
play
copy
Deze abt is waarlijk dichter; heeft ten minste eenige der wezenlijke eigenschappen van een dichter.
play
copy

Examples of Eenige

Example #1
Keizer Rudolf II van Duitschland, die ±1600 regeerde, stelde zulk een belang in de alchemie, dat hij er zijn regeeringsplichten voor verwaarloosde.
Example #2
Hem werd de naam van den tweeden Hermes Trismegistus gegeven.
Example #3
Aan u wijd ik dit alles toe.
Example #4
Door bovenmenschelijken arbeid, door onvermoeide werkzaamheid, onder duizend gevaren heeft BOERHAAVE, de opperste der scheikundigen, den vroeger zoo moeilijken weg begaanbaar gemaakt en diezelfde beproefde methode, waarvan hij zichzelf bediend heeft, geeft hij naar zijn beste weten ons in handen.
Example #5
Its 501(c)(3) letter is posted at http://pglaf.org/fundraising.
Example #6
Het doet mij hartelijk leed, dat deze rusteloos, te rusteloos, voortvarende man in de volle kracht zijner werkzaamheid van ons moest scheiden; dat ik zijne belangstelling en zijn raad bij de voortzetting van dit werk zal missen.