Eten in a sentence

The word "eten" in a example sentences. Learn the definition of eten and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use eten in a sentence. Eten pronunciation.

Hij gevoelt wel liefde voor SINTE GHEERTRUUT, doch het is hoofsche liefde: Ghestade te bliven in horen dienst Sonder enich dorperheit; De ridder in het volkslied is een type van gewone menschelijkheid; hij houdt van eten en drinken en tournooien en ledigt den beker tot den bodem; hij kan zijn hartstocht voor de schoone non tenauwernood bedwingen: als hij haar in het klooster eens niet mag zien of spreken, vreest hij dat zijn hart breken zal.
play
copy
Wij vonden eenige Hollandsche soldaten bezig met uit de rompen van het verbrande vee stukken vleesch te snijden om er van te eten.
play
copy
Het was uitermate heet; de oogstzon brandde onverdraaglijk boven onze hoofden; wij hadden eten noch drinken.
play
copy
Nu gingen wij warm vleesch eten!
play
copy
De oversten toonden zich bereid om den algemeenen wensch te voldoen; nog eenige minuten, en het regiment zou eten.
play
copy
And al his bred have eten dreie; For thanne he lest his lusti weie With drunkeschipe, and wot noght whider To go, the weies ben so slider, In which he mai per cas so falle, That he schal breke his wittes alle.
play
copy
There are different varieties of Big5 codes, the most common being ET Big5 (the code used by the Taiwanese program ETen, pronounced Yi3tian1) and HKU Big5 (the code used for programs developed at Hong Kong University).
play
copy
ET Big5 files must be read with the ETen operating system.
play
copy

Examples of Eten

Example #1
Nergens blijkt dat zoo duidelijk als bij het eerste afscheid van den ridder, wanneer hij al zijn goed in den dienst van SINTE GHEERTRUUT heeft verteerd.
Example #2
Het is er HILDEGAERSBERCH van den aanvang af om te doen, zijnen hoorders de beteekenis van de Sint-Geerteminne uit te leggen; ook andere deelen der stof wenscht hij voor het verstand zijner hoorders aannemelijker te maken, zoo b.v.
Example #3
Reeds was de stal ten gronde vernield; een twaalftal half verkoolde lijken van koeien lagen er tusschen de smeulende puinen van het strooien dak.
Example #4
De obitsen of veldbommen der Belgen hadden den brand veroorzaakt.
Example #5
Casterlee deed de felle dorst het bevel der officieren voor eene wijl miskennen.
Example #6
Dit vertoog deed eenen ongunstigen indruk op onzen geest, en het was inderdaad niet aanmoedigend, al de inwoners dus gevlucht of verkropen te zien, alsof zij, reeds vroeger dan dien dag, ons onbekwaam hadden geacht om hunne haardsteden te verdedigen.