Feiten in a sentence

The word "feiten" in a example sentences. Learn the definition of feiten and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use feiten in a sentence. Feiten pronunciation.

Niet de ooren worden hier gestreeld maar de oogen: en niet door woorden wordt instemming gewonnen, maar door de getuigenissen van feiten ontwrongen.
play
copy
Ik zie er van af om ter bevestiging hiervan de getuigenissen der feiten aan te voeren, opdat niet mijn redevoering in het onmetelijke groeie.
play
copy
Met die twee feiten voor oogen zal menigeen erkennen, dat de rustelooze voortgang der wetenschap en de ontwikkeling onzer denkbeelden over literatuur en geschiedschrijving der literatuur een nieuwe geschiedenis onzer letterkunde wenschelijk, ja noodig, maken.
play
copy
Zoolang deze voorstelling niet door nieuwe feiten aangetast is, zullen wij ons er aan moeten houden.
play
copy
Er is dus geen afdoende reden om reeds op grond van de bovenvermelde feiten de oorspronkelijkheid van ons gedicht onwaarschijnlijk te achten of te ontkennen[26].
play
copy
Nameloos_ met de Fransche bewerkingen dier stoffen weinig meer gemeen dan eenige namen en voorname feiten.
play
copy
Er zijn bovenal twee dingen, waarin hij niet mag liegen: historische feiten en de Bijbel.
play
copy

Examples of Feiten

Example #1
Inderdaad als hij in zijn schroomvalligheid blijft steken, zal hij licht verdienen, dat men hem vergeeft.
Example #2
Dit is zijn werk, hiervoor spant hij zich alleen in.
Example #3
Niemand zijn die onbekend, tenzij dat hij zoo akelig verzot is op de oudheid, dat hij vreemd is aan alles, wat in geschriften uit later tijd dateert.
Example #4
In plaats van dit alles mogen hier genoemd worden die beide zeer stralende lichten aan Groot-Britannia, BOYLE en NEWTON.
Example #5
Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
Example #6
Dr. J. TE WINKEL _een nieuwe geschiedenis onzer letterkunde, eveneens op eigen wetenschappelijk onderzoek berustend.