Gaat in a sentence

The word "gaat" in a example sentences. Learn the definition of gaat and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gaat in a sentence. Gaat pronunciation.

Wie de oorzaak van het bederf van beenderen en van den stank, die er mee gepaard gaat?
play
copy
Van haar gaat het plan uit tot moord op graaf WICHMAN, hun tegenstander, die als gast op het kasteel Uplade vertoeft.
play
copy
Maar niet zóó vast is VELDEKE in de leer van den vrouwendienst of de natuur gaat hem soms boven de leer.
play
copy
Wisselau gaat den kok verslinden; grimmig kijkt hij rond, zoodat de reuzen doodsbenauwd op de zaalbalken klimmen.
play
copy
Daarna werpt hij den rok op het vuur en gaat er voor zitten om zich te warmen.
play
copy
GARIJNS zoon GIRBERT doodt FROMOND van Bordeaux; diens zoon FROMONDIJN neemt nu de "veede" over en zoo gaat het voort.
play
copy
Door onzichtbare handen bediend, gaat hij na den maaltijd rusten.
play
copy
Ook aan de Heilige Maagd gaat zij twijfelen.
play
copy
De gedachte dat zij nu Christus' bruid is, gaat haar dan zoozeer beheerschen, dat zij een volslagen afschuw van mannen krijgt, zelfs de tegenwoordigheid van een jongen niet meer kan verdragen; dat zij gansche nachten in gebeden verzonken blijft en dat haar gevoel zich zoo bovenmatig ontwikkelt, dat zij soms in diepen slaap viel wanneer zij zedelijk gekwetst werd door iets dat zij hoorde of zag[28].
play
copy
Elk klein verdriet trekken wij ons aan; doet men ons smaadheid, beliegt men ons, worden wij in onze eer getast of in ons gemak of in ons genoegen-dan gaat het ons zoo ras aan het hart.
play
copy
Met dezelfde losheid en levendigheid gaat het verhaal voort tot het eind, al heeft de afschrijver op al te plompe wijze getracht het slot te verknoeien[11].
play
copy
Koning Leeuw die met zijne groote vazallen te rade gaat.
play
copy
Is Reinaert veroordeeld, dan gaat hij met zijne magen heen, om zijn ooms dood niet te moeten zien.
play
copy
Bloeme_. Wanneer broeder THOMAS VAN CANTIMPRÉ aan eene beschrijving van den kalander-leeuwerik eene uitweiding over de vreugde der contemplatie vastknoopt, gaat MAERLANT in zijn vertaling een anderen weg.
play
copy
Ten slotte gaat de dichter beider aanspraken nog eens na en laat door Ontfermicheit uitspraak doen: dat de mensch den steun van Kruis noch Maagd kan ontberen.
play
copy
En wat den adel betreft-wat gaat het mij aan, wie iemands vader en moeder zijn geweest!
play
copy
VELDEKE gaat hier zijn eigen weg, zooals uit eene vergelijking met het Fransch (ed.
play
copy
ROELANT spreekt smalend tot CHARLEMAGNE over diens "grote coenheide"; gaat gij ons voor in het gevecht, zegt ROELANT, dan vechten wij mee; maar vlucht gij, dan vluchten wij ook[7].
play
copy
Het uurwerk slaat middernacht; als vanzelf grijpt zij het klokketouw en begint te luiden voor de metten; daar komen de nonnen afgedaald van den dormter en alles gaat als vroeger.
play
copy
De schoonheid der non beschrijven, acht hij niet oorbaar; haar leven als "ghemene wijf" gaat hij voorbij.
play
copy

Examples of Gaat

Example #1
Wie het vieze overgaan van stilstaande vochten in een hoornachtige stijfheid of in zeer sterke ontbinding of inbijtende scherpte?
Example #2
Wie de herkomst van steenen in de galblaas, de nieren en de urineblaas?
Example #3
Wegens dien moord moet BALDERIK zich te Nijmegen voor Keizer HENDRIK komen verantwoorden.
Example #4
Een onvoldragen gedicht zien wij ook in het geschiedverhaal van den moord, die in 1126 in een kerk te Brugge gepleegd werd op KAREL DEN GOEDE, graaf van Vlaanderen.
Example #5
Tegenstelling vindt men al dadelijk in het eerste lied: Ez sint guotiu niuwe mâre, daz die vogel offenbâre singent dâ man bluomen siet.
Example #6
Wij komen op die vraag nog even terug, doch kunnen nu reeds zeggen, dat wij voor het bestaan van zulk een invloed geen afdoend bewijs hebben.