Gehad in a sentence

The word "gehad" in a example sentences. Learn the definition of gehad and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gehad in a sentence. Gehad pronunciation.

Zijn handschrift werd hem ontstolen en eerst veel later terug bezorgd, zoodat de voltooiing der _Eneïde_ waarschijnlijk kort vóór 1190 heeft plaats gehad.
play
copy
Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
play
copy
In den _Aubri_ is sympathie voor het ridderwezen; de bewerker heeft behagen gehad in AUBRI'S getrouw strijdros Blanchaert dat zijn meester terugvindt.
play
copy
Elegast_ voor oogen gehad; op verscheidene plaatsen kan men zelfs woordelijke navolging opmerken[52].
play
copy
Die verhuizing heeft misschien omstreeks 1266 plaats gehad.
play
copy
Keulen heeft gevolgd; en in allen gevalle wel waarschijnlijk, dat diens geschriften invloed hebben gehad op zijne theologische vorming.
play
copy
Doch de meistreels hadden als dichters hunne beste dagen gehad en gaan het tooneel ruimen voor anderen.
play
copy
Zelf had hij meer last dan lust van haar gehad: "wat hij jaagde, bleef ongevangen"; den zoeten drank had hij nooit gedronken[3].
play
copy

Examples of Gehad

Example #1
Van zijn leven is ons weinig bekend.
Example #2
Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
Example #3
Zoolang deze voorstelling niet door nieuwe feiten aangetast is, zullen wij ons er aan moeten houden.
Example #4
Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
Example #5
Of onse swerde connen sniden, tenminste niet weggevallen, indien zij al in het oorspronkelijke voorkomen.
Example #6
Roelants-lied_-bij de bewerkers wel gevoel voor het ridderwezen bestond.