Gij in a sentence

The word "gij" in a example sentences. Learn the definition of gij and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use gij in a sentence. Gij pronunciation.

Wat meent gij wel daar te zullen vinden?
Ik zal namelijk trachten aan te toonen, _dat de Scheikunde met recht een plaats verdient onder de Akademische wetenschappen_. En terwijl ik dat doe, bezweer ik u met aandrang, dat gij u in het luisteren even als in het beoordeelen welwillend tegen mij toont.
Laten wij eerst de medische physiologie, als gij het goed vindt, beschouwen.
Bovendien strekte mij tot een nieuwen spoorslag uw bijzonder gunstige meening, die gij omtrent mij en mijn studiën hebt opgevat.
Gij hebt bewerkt, doordat gij zulk een welwillend oordeel tegenover de leidslieden over mij hebt geveld, dat ik tot dit ambt ben geroepen, die eervolle onderscheiding heb genoten.
Als gij met uw groote ervaring omtrent den weg, dien gij zoo vele malen hebt afgelegd, mij niet voorgaat, laat ik allen moed zinken.
Indien gij dus soms in liefde voor haar ontstoken, het betreurd hebt, dat zij eenigen tijd gezwegen heeft, weest dan nu weder goedsmoeds.
Indien ik over eenige krachten, dienstvaardigheid of verstand kan beschikken, gebruikt die dan, zooals gij verkiest.
ROLAND ziet hem aan; zachtkens, zachtkens zegt hij: gezel, doet gij dat met opzet?
Zoo onhebbelijk zijt gij toch geweest!
Gij hebt immers in uw slaap tegen mij gesproken?
Als gij het zegt, moet het waar zijn.
JEZUS zegt tot zijn hart: "Hart, kondt gij spreken als een mensch, hoe zoudt gij dan over uw lijden klagen".
Bemin het geld om zijn gebruik; bezit gij have en goed, geniet er dan van.
Gij moogt wel een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen.
Verdraag wat gij niet verhelpen kunt; denk aan uw jonge jeugd.
Nu laat zich JEZUS' stem hooren: mensch, wat heb ik voor u gedaan en wat doet gij voor mij?
Gij moet de wereld verzaken of gij zult niet met mij leven.
Gij spreekt als een dorper, zegt JACOB; als een onbeschaafde Fries die niet weet wat liefde is.
Gevoelt gij u van hare maagschap, zoo moet gij nieuwe wapenen dragen en deze wandaden te keer gaan en wreken.

Examples of Gij

Example #1
Bezoekt met den geest althans, als het u belieft, een scheikundige werkplaats!
Example #2
Soms de gedenkteekenen der oude welsprekendheid zoo gewenscht voor de redenaars, of een spreekgestoelte weergalmend van de stem eens TULLIUS[2]?
Example #3
Want de afloop mijner redevoering zij gunstig of ongunstig, in beide gevallen zal ik steeds tot uw goedgunstigheid verwezen worden, om die óf dank te zeggen óf om toegeeflijkheid te smeeken.
Example #4
Derhalve wordt bij deze maar niet aan iedere kunst of wetenschap een leerstoel toegestaan, maar het is noodig, dat de wetenschap, die aan de Akademie vasten voet wil vatten, boven de bevatting van het gemeene volk zich verheffend, uitblinke door een zekeren glans van adeldom.
Example #5
En voorwaar slechts iemand, die geen kennis van zaken heeft, zal die dingen weinig noemen of van geringe waarde, die daaruit de Geneeskunde ten goede zijn gekomen.
Example #6
Daarin dan schepte zij zulk een behagen, dat zij terstond onvermoeid met alle krachtsinspanning zich geheel er aan gegeven heeft om de landpalen van hare bondgenoote uit te zetten.