Heiligenleven in a sentence

The word "heiligenleven" in a example sentences. Learn the definition of heiligenleven and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use heiligenleven in a sentence. Heiligenleven pronunciation.

Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
play
copy
Vermoedelijk is dit werk uit denzelfden tijd als de bovengenoemde heiligenlevens.
play
copy
Voor de geschiedenis der Roomsche kerk mogen deze heiligenlevens van niet geringe beteekenis zijn-in die der Nederlandsche literatuur kunnen zij slechts een bescheiden plaatsje innemen.
play
copy
Naast deze vertaalde heiligenlevens staan, evenals in de ridderpoëzie van dezen tijd, eenige andere werken, die van meer zelfstandigheid getuigen of inderdaad oorspronkelijk mogen heeten.
play
copy

Examples of Heiligenleven

Example #1
Zoolang deze voorstelling niet door nieuwe feiten aangetast is, zullen wij ons er aan moeten houden.
Example #2
Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
Example #3
Tenauwernood kan tot de voortbrengselen der literaire kunst worden gerekend een klein fragment van _de boec der biechten_, dat eveneens in het handschrift van MARTIJN VAN THOROUT gevonden wordt.
Example #4
Aechte_ zooveel assoneerende rijmen vertoont, terwijl die in de overige fragmenten schaarscher zijn of, zooals in het leven _van sente Marie Egyptiake_, schijnen te ontbreken[16].
Example #5
In geen dezer werken vindt men iets dat op poëzie ook maar gelijkt en weinig of niets karakteristieks.
Example #6
De vijf eerstgenoemde werken zullen wel alle uit Zuidnederland afkomstig zijn; het laatste schijnt, naar het dialect te oordeelen, in Gelderland te zijn ontstaan; is dat zoo, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat het in Rhenen zelf of de omstreken van dat stadje zal zijn vervaardigd.