Hendrik in a sentence

The word "hendrik" in a example sentences. Learn the definition of hendrik and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use hendrik in a sentence. Hendrik pronunciation.

Aan de zeer doorluchte en edele mannen, curatoren der Leidsche Akademie, JOHANNES HENDRIK, GRAAF VAN WASSENAER, heer van Opdam, Hensbroek, Spierdyk, Zuydwyk, Kernchem en Lage, enz.
play
copy
Plenty of Art, I grant you, Sir; now, then, for vast libraries, and for mighty scholars and thinkers and statesmen,-five for every Boston one, as the population is to ours,-ten to one more properly, in virtue of centralizing attraction as the alleged metropolis, and not call our people provincials, and have to come begging to us to write the lives of Hendrik Hudson and Gouverneur Morris!
play
copy
Wegens dien moord moet BALDERIK zich te Nijmegen voor Keizer HENDRIK komen verantwoorden.
play
copy
Een aantal Zuidnederlandsche edelen uit Brabant, Vlaanderen, het Doorniksche, Artois volgden hun voorbeeld; onder hen HENDRIK III, hertog van Brabant (± 1260).
play
copy
Er was hier een historische kern in de persoon van Hertog HENDRIK IV van Limburg die in 1227 keizer FREDERIK vergezelde op een tocht naar het Heilige Land.
play
copy
December 1812, Hendrik Conscience geboren.
play
copy
Deze nijverheid, van eenen letterkundigen aard, ten minste door de stoffen, die zij behandelde, oefende eenen gewissen invloed op de toekomst van Hendrik Conscience uit.
play
copy
Hendrik Conscience kende geen grooter vermaak dan deze arme bannelingen der letterkunde in hun treurig verblijf te gaan bezoeken; hij doorbladerde een voor een al deze boekdeelen, die op voorhand tot eenen smadelijken dood waren veroordeeld.
play
copy
Terzelfdertijd besteedde Hendrik al zijn speelgeld om een voor een zich al de verhalen aan te schaffen, welke men _Blauwe boeken_ noemt, als: _Fortunatus beurze, Reinaert de Vos, de Vier Aymonskinderen, Malegys, de Vrouwenpeirle_, enz.
play
copy
Hendrik was tien jaar oud geworden, toen zijn vader eensklaps het voornemen opvatte om de stad te verlaten en buiten in de volledigste eenzamheid te te gaan leven.
play
copy
Op deze wijze verliepen er drie jaren, drie jaren van eenzaamheid en droomerij, gedurende dewelke Hendrik, van alle speelgenooten verwijderd, niets meer had om zijnen geest bezig te houden dan het gezicht der werken Gods.
play
copy
Hendrik leefde te midden dezer indrukken tot op zijn veertiende jaar.
play
copy
De jonge Hendrik werd er heengezonden, eerst als leerling; maar welhaast werd hij er hulponderwijzer voor de mindere klassen.
play
copy
M. Verkammen nam belang in zijnen veelbelovenden leerling en gaf hem les in het Engelsch, met zulk goed gevolg, dat Hendrik zich op weinig tijd in staat vond om zich met nut van deze taal te bedienen.
play
copy
Wij spoeden ons liever om tot een beslissend tijdstip in het leven van Hendrik Conscience te geraken.
play
copy
H. Dhoop Hendrik Conscience L.E. Vanderghinste De Moeder van P. Benoit Deken L.-L. De Bo Eerw.
play
copy
A certain unfrocked preacher of the Remonstrant persuasion, who, according to the fashion of the learned of that day, had translated his name out of Hendrik Sleet into Henricus Slatius, was one of his most unscrupulous instruments.
play
copy
His evil face and fame thus became familiar to the public, while the term Hendrik Slaet became a proverb at pot-houses, being held equivalent among tipplers to shirking the bottle.
play
copy

Examples of Hendrik

Example #1
JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten, drost in Berkenrode, lid van den raad van de stad Amsterdam, op dit oogenblik voorzitter der burgemeesters, bewindhebber der O.-I. Compagnie, enz.
Example #2
AREND BRUNO’SZOON VAN DER DUSSEN, doctor in de beide rechten, lid van den raad der stad Delft en oud-burgemeester, afgevaardigde ter hoogmogende Staten van Holland, enz.
Example #3
I tell you what, Sir,-with all these magnificent appliances of civilization, it is time we began to hear something from the djinnis donee whose names are on the Golden Book of our sumptuous, splendid, marble-placed Venice,-something in the higher walks of literature, -something in the councils of the nation.
Example #4
Or, and the rest of her golden houses; and Venice had great pictures and good music; and Venice had a Golden Book, in which all the large tax-payers had their names written;-but all that did not make Venice the brain of Italy.
Example #5
Van haar gaat het plan uit tot moord op graaf WICHMAN, hun tegenstander, die als gast op het kasteel Uplade vertoeft.
Example #6
Zulke of dergelijke muziek had ook hier kunnen weerklinken, indien het nationaliteitsgevoel krachtig genoeg ware geweest; indien een Dietsch dichter de hand had durven slaan aan de poëtische stof die ook te onzent lag opgehoopt.