Het in a sentence

The word "het" in a example sentences. Learn the definition of het and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use het in a sentence. Het pronunciation.

The abbreviation of this figure of a field in four divisions, is manifestly the letter ha or het, the seventh in the Samaritan alphabet; and in general all the letters of the alphabet are merely astronomical hieroglyphics; and it is for this reason that the mode of writing is from right to left, like the march of the stars.
Got him all het up and heavin' like he'd been runnin' cattle; I ain't goin' to stand for havin' my horses ran to death, now I'm tellin' yuh!
Kuenen, "Over de Samenstelling van het Sanhedrin," in Proceedings of Royal Netherl.
No use in gettin' all het up an' sweaty.
Meddyliwn wrth ei weled am hen foneddwr wedi torri, ac yn goroesi ei gyfoeth mewn cot ddu lom a het dolciog a throwsus du seimlyd rhy fyr i guddio ei esgidiau drylliog.
About the end o' July there cam' a spell o' weather, the like o' 't never was in that countryside; it was lown an' het an' heartless; the herds couldnae win up the Black Hill, the bairns were ower-weariet to play; an' yet it was gousty too, wi' claps o' het wund that rummled in the glens, and bits o' shouers that slockened naething.
Mr. Soulis, he hardly kenned why, ran after him; but he was sair forjaskit wi' his walk an' the het, unhalesome weather; and rin as he likit, he got nae mair than a glisk o' the black man amang the birks, till he won doun to the foot o' the hillside, an' there he saw him ance mair, gaun, hap, step, an' lowp, ower Dule Water to the manse.
It had been het afore, as I hae said, but that nicht it was hetter than ever.
Waarin Wordt Aangetoond, dat de Scheikunde met recht een plaats verdient onder de Akademische Wetenschappen, Indien mij ooit op het schouwtooneel mijns levens een groote en vreemde lotswisseling overkwam, dan is het wel deze, die ik hier thans beleef.
Bezoekt met den geest althans, als het u belieft, een scheikundige werkplaats!
Ik zal namelijk trachten aan te toonen, _dat de Scheikunde met recht een plaats verdient onder de Akademische wetenschappen_. En terwijl ik dat doe, bezweer ik u met aandrang, dat gij u in het luisteren even als in het beoordeelen welwillend tegen mij toont.
Derhalve wordt bij deze maar niet aan iedere kunst of wetenschap een leerstoel toegestaan, maar het is noodig, dat de wetenschap, die aan de Akademie vasten voet wil vatten, boven de bevatting van het gemeene volk zich verheffend, uitblinke door een zekeren glans van adeldom.
Hetzelfde echter is op dezelfde wijze het geval bij de wetenschappen, slechts moet dat, wat daar aan de deugd is toegekend, hier worden toegekend aan het nut.
Maar toch is niet veel minder dan deze die wetenschap, die zorgt voor de gezondheid van het lichaam, want dit is wel het meest gewenschte, dat aan de stervelingen wordt gegeven; wanneer zij kwijnt, dan maakt zij meer dan iets anders den geest log en drukt hem terneer.
Daar derhalve èn het nut dezen, hoe ze ook zijn mogen, tot aanbeveling strekt, én het feit, dat ze ter volmaking der eersten in den hoogsten graad noodzakelijk zijn, op dien grond werden zij ook door de beschaafde lieden met recht voor edele wetenschappen gehouden en hebben zij de haar toekomende plaats aan de Akademies verkregen.
Hoewel verder dezen met geweld verworven en daarom op zwakken grondslag rustenden zetel, nadat kort daarop de dwingelandij van zijn oprichter was onderdrukt, het van vrijheidsliefde blakende volk der geletterden, dat geen dwang kan dulden, wederom heeft omvergeworpen, was toch de Scheikunde daardoor dit ten goede gekomen, dat zij, zoolang haar verblijf daar duurde, meer in de nabijheid van beschaafde lieden geplaatst, de aandacht van enkelen van dezen door eenige zeer heldere stralen, die zich door de haar omhullende duisternis van nietigheden heenboorden, kon vestigen op het uiterst vruchtbare licht, dat in haar binnenste verscholen was.
De voortreffelijke dienst, dien zij den geest bewijst, is edeler, die, welken zij het lichaam bewijst, nuttiger.
Derhalve richt zij zich op alles, wat onder het begrip „lichaam” valt, of daartoe herleid kan worden, hetzij het allen lichamen gemeen is, hetzij enkelen in het bijzonder eigen.
Daar namelijk de niet nader te omschrijven Materie, die in het bezit is alleen van de algemeene eigenschappen der lichamen, in de natuur niet voorkomt en ook niet kan voorkomen, maar slechts een beeld van onzen geest is, gevormd ter verduidelijking van een theorie, de lichamen daarentegen, die inderdaad bestaan, alle op zichzelf staande dingen zijn, d.w.z.
Maar hoeveel scheelt het inderdaad, dat dit zoo is!

Examples of Het

Example #1
The whole acre divided into four denotes the bissextile period of four years.
Example #2
They express the idea of God and destiny by a star.
Example #3
Fer a squaw, I must say you're gittin' too danged uppish in your ways around here.
Example #4
Purty note when I don't git no say about my own stock.
Example #5
But it is established by historical testimonies besides that the new moon festival anciently stood, at least, on a level with that of the Sabbath.
Example #6
In the Jehovistic and Deuteronomic legislation, however, it is completely ignored, and if it comes into somewhat greater prominence in that of Ezekiel and the Priestly Code (but without being for a moment to be compared with the Sabbath), this perhaps has to do with the circumstance that in the latter the great festivals are regulated by the new moon, and that therefore it is important that this should be observed.