Huizen in a sentence

The word "huizen" in a example sentences. Learn the definition of huizen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use huizen in a sentence. Huizen pronunciation.

Gods vijanden hebben te Acre kloosters en huizen vernield, het volk gedood.
play
copy
Slechts een paar malen verkeeren wij, zooals in de laatstgenoemde gevallen, in de huizen van rijke burgers.
play
copy
Die streek, waar men nu, ten gevolge van het openen der ijzeren banen, vele huizen heeft gebouwd, was alsdan zeer eenzaam.
play
copy
Waar de vrijwilligers te zamen waren, werd onophoudend met geestdrift gezongen, en men kon uit de verte de galmen hunner strijdhaftige blijdschap boven de huizen hooren vlotten.
play
copy
Wij hielden ons schuil achter de huizen der straat.
play
copy
Menschen, boomen, huizen, woorden, alles,-levend of levenloos,-wordt een gedeelte van ons eigen wezen; aan elk voorwerp hechten wij eene herinnering, zoo schoon en zoo zoet als onze jeugd zelve.
play
copy
Mijn vader, om te weten, wat er in mijne brieven gegrond kon zijn, was tot den kapitein gegaan, vooraleer naar de kazerne te komen; hij was door hem gulhartig en vriendelijk onthaald geworden, had ten zijne huizen het middagmaal genomen, had met hem gesproken over Napoleon en de oorlogen van het keizerrijk; in een woord, men had hem bejegend als eenen broeder.
play
copy

Examples of Huizen

Example #1
Dan eerst komt de dichter tot kalmte; hij zet uiteen wat er gebeurd is, zonder vragen, zonder uitroepen.
Example #2
Maar aan het eind van zijn verhaal is hij opnieuw onder den indruk gekomen.
Example #3
Maar de lusten des vleesches vormen toch het hoofdmotief, dat voor de middeleeuwsche dichters en niet voor de Dietsche alleen, blijkbaar een komisch karakter had[6].
Example #4
Op een paar uitzonderingen na behandelen zij gevallen van minne, van zinnelijken lust, van overspel; zij vertellen ons van overspelige mannen of vrouwen, die gefopt of gestraft worden, van minzieke vrouwen of meisjes, clerken of nonnen, een enkelen keer ook van mannen die in de kroeg zitten of boeven die een vroegeren kameraad bestelen.
Example #5
De vader bouwde daar een soort van kluis, te midden van eenen grooten tuin, en bracht er zijne woning over.
Example #6
Petrus Conscience verkoos ten dien einde eene plaats te midden der velden, _de Groene Hoek_ genaamd, ongeveer een kwartuurs van de Borgerhoutsche Poort gelegen.