in a sentence

The word "ië" in a example sentences. Learn the definition of ië and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ië in a sentence. Ië pronunciation.

Bitsintsò ço¢igìn¢a hāīyàhe oöhe, 3.
Bitsintsò ço¢igin¢a hāīyàhe oöhè, 6.
Aïeyà āīa aïeya iè eè ieèe [three times] laⁿ. 1.
Dsilyi‘ ¢olkòlkoⁿ; dsil bekoⁿnìçe naⁿ, naⁿ yahà hāīà naⁿ aï.

Examples of Ië

Example #1
Tsí¢a bialìl bíja-ye¢igìn, oyà oyà, oyàya, Hāīyàya hāīyàya hāīyàhe, oöhè.
Example #2
Kaç Tsilkè-¢igìn ço¢igìn¢a hāīyàhe, oöhè, 2.
Example #3
Tsí¢a bialìl bíja-ye¢igìn, oyà oyà, oyàya, Hāīyàya hāīyàya hāīyàhe, oöhè.
Example #4
Kaç Tcikè-¢igìn ço¢igìn¢a hāīyàhe, oöhè, 5.
Example #5
Dsilyi‘ ¢olkòlkoⁿ; dsil bekoⁿnìçe naⁿ, naⁿ yahà hāīà naⁿ aï.
Example #6
FIRST SONG OF THE EXPLODING STICK.