Ikke in a sentence

The word "ikke" in a example sentences. Learn the definition of ikke and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ikke in a sentence. Ikke pronunciation.

Dermed menes ikke, at de ikke kan anvendes i regelmaessige, architektoniske Havepartier; men selve Plantningen maa ikke vaere regelmaessig, den maa under alle Omstaendigheder forblive "naturlig".
play
copy
Det er heller ikke saa svaert, hvis der da ikke stilles for store Fordringer.
play
copy
Hjaelp af Vaeksten; paa dette Punkt vil de menneskelige Fejltagelser ikke saa let kunne daekkes.
play
copy
Beton uden Puds, idet Taetheden her jo ikke er saa noedvendig, end ikke altid oenskelig.
play
copy
Den klippeagtige, lagvise, i Reglen skraatstillede, geologiske Ordning af Stenene, der med sine stadig genopdukkende, ensartede Skraalinier bringer Sammenhaeng mellem Stenene og lidt Ro i det Hele, kan jo ikke efterlignes med vore runde Kampesten.
play
copy
Og det er ikke saa underligt, thi selv et ganske lille Vandhul kan vaere som en hel lille Verden.
play
copy
Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
play
copy
Afloeb, thi selv om en ensartet Vandstand ikke er absolut noedvendig, saa er det dog uheldigt, naar denne varierer alt for staerkt.
play
copy
Jerntraad og Rundjern behoever Stoebelaget ikke at vaere overdrevent tykt.
play
copy
Kasserne til Skeblad, Rumex, Iris og Soedgraes behoever ikke at vaere ret store, disse Planter kraever ikke saa megen Naering for at udvikle sig, og de behoever kun at have nogle faa cm Vand over sig.
play
copy
Men Aakanderne kan man ikke spise af med saa lidt.
play
copy
Som Regel maa de ikke staa alt for regelmaessigt, men dette maa rette sig efter Forholdene, og der kan ikke gives bestemte Regler.
play
copy
Have, men den behoever ikke at goere det.
play
copy
Ikke alene letter dette Arbejdet betydeligt og giver lettere det hele Arrangement et naturligt Praeg.
play
copy
Baek anlaegges ved Kunst, maa man vaere forsigtig og ikke goere det alt for vidtloeftigt.
play
copy
Det vil dog vaere heldigt, om man kan give disse Planter noget Toervejord, men absolut noedvendigt er det ikke.
play
copy
I det hele er Vandplanterne ikke fordringsfulde med Hensyn til Jorden.
play
copy
Om Aakanderne er det allerede tidligere bemaerket, at de, naar de er frit udplantede, ikke kraever nogen saerlig Pleje, isaer hvor Soebunden er dyndet og naeringsrig.
play
copy
Angaaende de mange forskellige Vandplanter, der udbydes, da maa man vaere varsom og ikke plante, hvad man ikke kender.
play
copy
Saadanne Planter som Potamogeton, Elodea, Myriophyllum og flere andre skal man ikke plante.
play
copy

Examples of Ikke

Example #1
Ingen af dem egner sig til at staa paa Rad, de maa absolut anvendes "landskabeligt".
Example #2
Beplantningsprincip kan man tage alle-bogstaveligt talt alle-Vand- og Stenhoejsplanter.
Example #3
Pladser, saa trives de og finder sig til Rette mellem hverandre; det uligevaegtige Praeg forsvinder og afloeses af den eftertragtede, men direkte uefterlignelige Naturlighed.
Example #4
En "Groeft" i en Have ved Kbhn.
Example #5
Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
Example #6
En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.