Koning in a sentence

The word "koning" in a example sentences. Learn the definition of koning and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use koning in a sentence. Koning pronunciation.

Walthari-lied, EZZO'S lied over de Wonderen van Christus, een gedicht over Koning ROTHER.
Nu komt koning ESPRIAAN met zijne reuzen.
Uit vrees noodigt ESPRIAAN koning KAREL en de zijnen op zijn kasteel.
Koning ESPRIAAN zou den beer gaarne kwijt zijn.
In eene Noorsche sage bevindt hij zich onder het gevolg van koning OSANTRIX, die naar de hand eener Hunsche prinses dingt; hij wordt vergezeld door zijne drie broeders: WIDOLF "mit der Stange", ATGEIR en AVENTROD.
Mij zou het niet verwonderen, indien de Nederlandsche bewerker, bij deze vermoedelijk van hem afkomstige passage, aan den Frieschen koning RADBOUD gedacht heeft, die door den apostel WULFRAN gedoopt zou worden.
En niet duidelijker voorstelling weet een middeleeuwsch ridder koning ARTHUR te geven van een fellen zwaardslag, dan door als gevolg van dien slag te noemen: "ic vergat al mire mage"[7].
Koning met zijne dapperen had gestreden?
Nu dwingt de Koning REINOUT te zweren, dat hij niet zal omzien naar Beyaert.
FLOVENT later koning van Frankrijk.
Een der machtige vazallen des Konings, HAYMIJN van Dordogne, is met dezen in strijd.
Hij is godsdienstig op zijne ruwe eenvoudige wijze, maar hij weet dapperheid toch ook in een Sarraceen te waardeeren; hij is een getrouw vazal: voor zijnen Koning en voor "douce France" heeft hij alles over.
Die engel gelastte den Koning 's nachts te gaan stelen.
De Koning doodt MORDRED den verrader, maar ontvangt van hem de doodwonde.
Een prachtig schaakbord, in koning ARTUR'S zaal verschenen en weer verdwenen, doet WALEWEIN zijn eersten tocht aanvangen.
Het schaakbord blijkt te behooren aan koning WONDER; deze wil WALEWEIN het kleinood afstaan, indien hij daarvoor het wonderzwaard met de twee ringen krijgt, dat koning AMORAEN bezit.
WALEWEIN wint IJSABELE, ook haar hart, en trekt terug naar koning AMORAEN.
LUTGART dwong met hare sterke minne den hoogsten Koning, onzen Heer, haar al hooger in Zijne gratie te verheffen; want Hij kon het haar niet weigeren; zij bracht Hem ten onder.
Koning Leeuw die met zijne groote vazallen te rade gaat.
Een geding voor 's Konings rechterstoel vangt aan.

Examples of Koning

Example #1
Vóór het midden dier eeuw waren de meeste verhalen, die de onderscheidene "branches" van den _Roman du Renart_ vormen, reeds voor de eerste maal opgesteld[5].
Example #2
Het is waarlijk niet vreemd dat wij dezen invloed van Frankrijk op Duitschland kunnen waarnemen ook in het land, dat meer dan eenig ander een schakel tusschen hen vormde: Limburg.
Example #3
Een reus die de wacht aan het strand houdt, wordt door Wisselau gedood.
Example #4
Op zijne vraag verneemt hij van GEERNOUT, dat er nog vier zulke beren in het schip gebonden liggen.
Example #5
Nu komt koning ESPRIAAN met zijne reuzen.