Leggen in a sentence

The word "leggen" in a example sentences. Learn the definition of leggen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use leggen in a sentence. Leggen pronunciation.

Het is er HILDEGAERSBERCH van den aanvang af om te doen, zijnen hoorders de beteekenis van de Sint-Geerteminne uit te leggen; ook andere deelen der stof wenscht hij voor het verstand zijner hoorders aannemelijker te maken, zoo b.v.
Ook elders toont hij bij de omschrijving van een deugd of een ondeugd de taal wel meester te zijn, al moet ook hier natuurlijk de vraag naar de oorspronkelijkheid veel gewicht in de schaal leggen[21].
Wij hebben op dit zonderling feit aangedrongen, omdat het tot verklaring dient van vele gebeurtenissen, die in Consciences levensbeschrijving zijn verhaald, en die anders moeilijk zouden uit te leggen zijn.

Examples of Leggen

Example #1
WILLEM'S bewerking heeft meer dan driemaal den omvang van de romance; in dichterlijke waarde echter overtreft het lied van den volksdichter de sproke van den spreker: de eerste is een werk van verbeelding, de laatste hoofdzakelijk verstandswerk.
Example #2
Opmerkelijk is het, wat er onder zijne handen wordt van de fraaie geestelijke romance _van Sinte Gheertruut_[20].
Example #3
DIRC POTTER behoorde evenals WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH tot de poëten van lager orde.
Example #4
BERNARDUS onder de oogen krijgt, kan hij toch niet anders dan er mooi Hollandsch proza van maken.
Example #5
Hendrik was tien jaar oud geworden, toen zijn vader eensklaps het voornemen opvatte om de stad te verlaten en buiten in de volledigste eenzamheid te te gaan leven.
Example #6
Petrus Conscience verkoos ten dien einde eene plaats te midden der velden, _de Groene Hoek_ genaamd, ongeveer een kwartuurs van de Borgerhoutsche Poort gelegen.