Mannen in a sentence

The word "mannen" in a example sentences. Learn the definition of mannen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use mannen in a sentence. Mannen pronunciation.

Aan de zeer doorluchte en edele mannen, curatoren der Leidsche Akademie, JOHANNES HENDRIK, GRAAF VAN WASSENAER, heer van Opdam, Hensbroek, Spierdyk, Zuydwyk, Kernchem en Lage, enz.
play
copy
Het is mij een genot tegenover de voorbeelden van groote mannen geplaatst te worden.
play
copy
De vrome mannen, die hier het Evangelie brengen, worden vaak grimmig ontvangen, hun leven in gevaar gebracht, BONIFACIUS door de Friezen vermoord-zij versagen niet.
play
copy
Later treedt hij weer in het openbaar op; in een vorstelijk kleed en met schitterend hoofdtooisel trekt hij, omgeven door drieduizend mannen, door stad en land.
play
copy
De vrouwen worden tegenover de mannen verdedigd, haar toorn wordt gevreesd.
play
copy
Kennen wij die mannen nu?
play
copy
Tal van mannen en vrouwen, die tot den adel behoorden, lieten zich in den geestelijken stand opnemen.
play
copy
Ook langs andere wegen trachtten vrome mannen en vrouwen, geestelijken en leeken, verbetering te brengen in den algemeenen toestand der kerk.
play
copy
In de voortdurende oorlogen en veeten waren vele mannen gesneuveld; hunne vrouwen vaak hulpeloos achtergebleven, zwierven bedelend rond, werden de prooi van ruw geweld of leefden van ontucht.
play
copy
De gedachte dat zij nu Christus' bruid is, gaat haar dan zoozeer beheerschen, dat zij een volslagen afschuw van mannen krijgt, zelfs de tegenwoordigheid van een jongen niet meer kan verdragen; dat zij gansche nachten in gebeden verzonken blijft en dat haar gevoel zich zoo bovenmatig ontwikkelt, dat zij soms in diepen slaap viel wanneer zij zedelijk gekwetst werd door iets dat zij hoorde of zag[28].
play
copy
Die hystorie van die seven wijse mannen, van romen.
play
copy
Dat alles geeft hem aanspraak op onze dankbaarheid, op eene plaats onder de groote mannen van ons volk; doch als kunstenaar rijst hij daardoor niet in onze schatting.
play
copy
Talrijk zijn de boeten, opgelegd aan gehuwde mannen en vrouwen, die leven met andere vrouwen en mannen.
play
copy
Maar indien de _Reinaert_ daardoor al in de schatting ook der ernstige mannen gerezen is, dan toch waarschijnlijk alleen omdat hij ook nuttige lessen bevatte.
play
copy
Op een paar uitzonderingen na behandelen zij gevallen van minne, van zinnelijken lust, van overspel; zij vertellen ons van overspelige mannen of vrouwen, die gefopt of gestraft worden, van minzieke vrouwen of meisjes, clerken of nonnen, een enkelen keer ook van mannen die in de kroeg zitten of boeven die een vroegeren kameraad bestelen.
play
copy
De hooge vrouwe herneemt: zoudt gij mannen en vrouwen in zoo iets willen gelijkstellen?
play
copy
Hij weer: de schande der mannen zal in Gods oogen duizendmaal grooter zijn, want zij zijn de aanleggers, het is alles hun schuld.
play
copy
Ook heeft men dikwijls gehoord dat heidensche vorsten en andere mannen twintig, veertig of honderd vrouwen hadden, doch ééne vrouw twee mannen-nooit!
play
copy
Varför rördes aldrig detta magra marmoransikte - det fattades bara rörelse, så hade mannen kunnat vara konstnär.
play
copy
Han tänkte börja tala till mannen, men viljan svek honom, han var nyfiken men saknade kraft att ta steget.
play
copy

Examples of Mannen

Example #1
JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten, drost in Berkenrode, lid van den raad van de stad Amsterdam, op dit oogenblik voorzitter der burgemeesters, bewindhebber der O.-I. Compagnie, enz.
Example #2
AREND BRUNO’SZOON VAN DER DUSSEN, doctor in de beide rechten, lid van den raad der stad Delft en oud-burgemeester, afgevaardigde ter hoogmogende Staten van Holland, enz.
Example #3
Daardoor juist zal ik zonder uw weg te versperren toch zekere voetsporen vinden, die mijn schreden zullen leiden en zullen beletten af te dwalen.
Example #4
Niemand leert kennen, wat hij vermag, indien hij niet de proef neemt.
Example #5
Gestadig gaan zij voort met prediken, bekeeren, doopen, met het bouwen van kerkjes, het stichten van kloosters.
Example #6
Brabant als in Holland en Friesland, doet zich de stem van het nieuwe geloof hooren.