Menestreel in a sentence

The word "menestreel" in a example sentences. Learn the definition of menestreel and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use menestreel in a sentence. Menestreel pronunciation.

Het "pipen en mauwen" van den menestreel kan kwalijk iets anders beteekenen dan het spelen op de pijpen ter begeleiding van zang of voordracht.
play
copy
Waarschijnlijk hebben wij hierin eene beleefdheid van de zijde des menestreels jegens zijn publiek te zien[6].
play
copy
Omgekeerd werd de plaats van den menestreel, naar het schijnt, wel eens ingenomen door een "scriver", die doorgaans wel een "clerc" zal zijn geweest.
play
copy
Dat onze voorouders bij het woord _menestreel_ in de eerste plaats dachten aan een _muzikant_, een "_speelman_" zooals zij zeiden, blijkt ook uit eene plaats in MAERLANT'S _Alexander_.
play
copy
Gewoonlijk zal de menestreel voorgedragen hebben uit een handschrift.
play
copy
Dat _menestreel_ verdietscht werd met _speelman_, zien wij in _Karlmeinet_, A. 287, vs. 12-13: Hundert mynistrere, De wir nennen speleman.
play
copy
Wij zagen uit de bovenstaande rekening-posten dat een menestreel soms alleen zingt, soms met een vrouw.
play
copy
Wij weten dat LODEWIJK VAN VAELBEKE een bekend menestreel is geweest, die in den aanvang der 14de eeuw stierf en zich naam had gemaakt o.a.
play
copy

Examples of Menestreel

Example #1
Niet alleen om hun heer den tijd te korten, dienden hem de menestrelen; zij waren er ook op uit, zijne roemzucht door hun loftuitingen te prikkelen, in de hoop op geschenken zijnerzijds.
Example #2
Naturen Bloeme_ naar aanleiding van den vogel _Garrulus_[3].
Example #3
In eene opsomming van edelen die AIOL verwelkomen, worden in de Dietsche bewerking o.a.
Example #4
In den roman _van Torec_ zien wij den held in de wapenrusting van een anderen ridder, MYDUEL genaamd, alle tegenstanders uit den zadel steken.
Example #5
MAERLANT verzekert het ons ten overvloede in zijn _Rijmbijbel_[9].
Example #6
Dat hi scrivers met hem houde, Vroede liede, jonghe ende oude, Die scone ende wel connen dichten, Ende met sconen worden verlichten Connen dat sijn heere wille. ...