Menestrelen in a sentence

The word "menestrelen" in a example sentences. Learn the definition of menestrelen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use menestrelen in a sentence. Menestrelen pronunciation.

MAERLANT en WILLEM VAN AFFLIGHEM, op minachtenden toon spreken over andere dichters die zij _menestrelen_ noemen.
play
copy
En WILLEM VAN AFFLIGHEM spreekt van de menestrelen als van "logeneren".
play
copy
Niet alleen om hun heer den tijd te korten, dienden hem de menestrelen; zij waren er ook op uit, zijne roemzucht door hun loftuitingen te prikkelen, in de hoop op geschenken zijnerzijds.
play
copy
En dat de menestrelen die roemzucht trachtten te bevredigen, vernemen wij eveneens uit zijne woorden: ... der idelre gloriën cleet, Daer menestraudië met omme gheet[4].
play
copy
In ontwikkeling zullen de "clercken" over het algemeen wel boven de menestrelen hebben gestaan.
play
copy
Zijn er te onzent, behalve HEINRIC VAN VELDEKE, adellijke menestrelen geweest?
play
copy
Ook die "gezeten" menestrelen zullen wel eens van heer gewisseld, doch niet als de rondzwervende van de hand in den tand hebben geleefd.
play
copy
Bepaalden de menestrelen hunne voordracht tot het eenvoudig zeggen der verzen, of streefden zij er ook naar, de personen in hun verhaal ten minste met de stem, misschien ook in houding en gebaar, te verbeelden?
play
copy
Beschouwt men deze verzen in het licht, dat de voorafgaande mededeelingen daarop werpen, dan zal men wel mogen aannemen, dat de bedoelde menestrelen inderdaad door stem, houding en gebaar de personen in hun verhaal trachtten uit te beelden.
play
copy
Men zal dit te eer aannemen, indien men bedenkt, dat vele dier menestrelen zich gedurende een groot deel van hun leven in de kunst der voordracht oefenden en dat zij er van leven moesten.
play
copy
Naast de menestrelen vinden wij ook nu nog de herauten.
play
copy
Onder de sprekers zal natuurlijk, evenals vroeger onder de menestrelen, verschil van ontwikkeling en aanzien hebben bestaan.
play
copy

Examples of Menestrelen

Example #1
An die ghenen die siin vroet.
Example #2
Spieghel Historiael_ gewijd aan "'t scelden jegen die borderers", d.i.
Example #3
MAERLANT en WILLEM VAN AFFLIGHEM, op minachtenden toon spreken over andere dichters die zij _menestrelen_ noemen.
Example #4
Het "pipen en mauwen" van den menestreel kan kwalijk iets anders beteekenen dan het spelen op de pijpen ter begeleiding van zang of voordracht.
Example #5
Naturen Bloeme_ naar aanleiding van den vogel _Garrulus_[3].