Minnepoëzie in a sentence

The word "minnepoëzie" in a example sentences. Learn the definition of minnepoëzie and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use minnepoëzie in a sentence. Minnepoëzie pronunciation.

Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
Onder al dit "zingen van minne" verneemt men telkens klanken en motieven die ook in de wereldsche minnepoëzie voorkomen.
Dat om genade bidden, die klachten over den band en den brand der minne, de ellende die de minnaar moet doorstaan, die betuigingen dat de minne met haar aanlokkelijk gelaat hem van zinnen berooft-dat alles hooren wij ook in de gewone minnepoëzie.
De Fransche minnepoëzie dezer Zuidnederlandsche dichters draagt in hoofdzaak hetzelfde karakter als de overige "lyrique courtoise", die wij reeds in VELDEKE'S werk leerden kennen; wij vinden hier dezelfde opvatting en voorstelling der liefde, de geveinsde wanhoop, dezelfde klachten, hetzelfde smachten, talrijke jeux-parti's (tenzonen) waarin twee tegenovergestelde meeningen door een paar vrienden verdedigd worden, vele pastourellen; niet zelden vangt een lied aan met een klein natuurschetsje, vele dezer stukjes vertoonen een refrein.
Heeft er geen Dietsche minnepoëzie van dezen aard bestaan?
MAERLANT heeft hier blijkbaar het oog op edelen als dichters en lezers van minnepoëzie.
Dat echter ook geestelijken zulke minnepoëzie maakten, blijkt ons uit den _Spieghel Historiael_.
Het is natuurlijk denkbaar, dat in het viertal aangehaalde plaatsen gedoeld wordt op Fransche minnepoëzie, doch het kan niet waarschijnlijk worden geacht.
Met een uitval tegen de hoofsche minnepoëzie geeft JACOB zijne instemming te kennen.
Elders herkennen wij in "dier verreder ghevensde tale" de klachten over de "niders" waarvan de hoofsche minnepoëzie vol is.
Slechts bij uitzondering vinden wij onder de minnepoëzie van den hierboven behandelden aard iets goeds, zooals b.v.

Examples of Minnepoëzie

Example #1
Zoolang deze voorstelling niet door nieuwe feiten aangetast is, zullen wij ons er aan moeten houden.
Example #2
Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
Example #3
Dat om genade bidden, die klachten over den band en den brand der minne, de ellende die de minnaar moet doorstaan, die betuigingen dat de minne met haar aanlokkelijk gelaat hem van zinnen berooft-dat alles hooren wij ook in de gewone minnepoëzie.
Example #4
HADEWYCH'S geestelijke liederen en gedichten vertoonen eene onmiskenbare verwantschap met de wereldlijke lyriek, zooals die zich vóór haar in de aangrenzende landen en ook te onzent had ontwikkeld.
Example #5
Onder al dit "zingen van minne" verneemt men telkens klanken en motieven die ook in de wereldsche minnepoëzie voorkomen.