Omme in a sentence

The word "omme" in a example sentences. Learn the definition of omme and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use omme in a sentence. Omme pronunciation.

En dat de menestrelen die roemzucht trachtten te bevredigen, vernemen wij eveneens uit zijne woorden: ... der idelre gloriën cleet, Daer menestraudië met omme gheet[4].
play
copy
Bedieden some menestrele, Die altoes sijn onghestade, Ende callende vroe ende spade Vele boerden, vele lueghen, Ende conterfeiten dien si moeghen, Bede riddere ende papen, Porters, vrouwen ende knapen, Daer si scone sijn omme gheplumet.
play
copy
Brussel bezat reeds in de tweede helft der 14de eeuw tuchthuizen, "goede vaste ghyoelen", "omme de wilde joncheit te bat in bedwange te houden".
play
copy
Gevoelig en fraai is dit schetsje der gemengde aandoeningen die PETRUS vervulden, nadat hij zijn Meester had verloochend: "In sinen elendighen doghene keerde hi hem omme ende sach Petren ane met groter ghenadicheit ende Peter hem weder met groter bitterheit van herten.
play
copy
Ende met sijnre sielen vloyden tranen bitter ende suete, bitter omme sine sonden, soete ende vol bliscapen omme die trouwe die hi in Christo ghevoelde: ende aldus was hi vol droefheden ende vol bliscapen.
play
copy
Ende hier omme, voir dien dach dat hi sterven woude, doe stichte hi ene grote feeste dat was een avonteten.
play
copy

Examples of Omme

Example #1
Spieghel Historiael_ laat hij nog eens een waarschuwing hooren tegen de "smekende" (vleiende) menestrele[5].
Example #2
Niet alleen om hun heer den tijd te korten, dienden hem de menestrelen; zij waren er ook op uit, zijne roemzucht door hun loftuitingen te prikkelen, in de hoop op geschenken zijnerzijds.
Example #3
Beschouwt men deze verzen in het licht, dat de voorafgaande mededeelingen daarop werpen, dan zal men wel mogen aannemen, dat de bedoelde menestrelen inderdaad door stem, houding en gebaar de personen in hun verhaal trachtten uit te beelden.
Example #4
Gheplumt ist van menigher ghedane ... ...
Example #5
De straffen blijven nog altijd zwaar en ten deele barbaarsch.
Example #6
In Vlaanderen en Brabant werden wetten uitgevaardigd tegen de weelde.