Op in a sentence

The word "op" in a example sentences. Learn the definition of op and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use op in a sentence. Op pronunciation.

And in the case of lists of the names of persons, the elements are often of an extremely doubtful nature; and here it is well to keep in view the principle of Vatke (op.
play
copy
Furthermore, this paper contains the following paragraph (p. 76): "And lastly, Schroeder van der Kolk and Vrolik (op.
play
copy
W., Lybrand, J., Monts, G.M., Mayer, A.G., Metz, O.P., Perkins, W.S., Risk, W.I., Risk, J.A., Sutton.
play
copy
We passed, as you may see on the map, Gravendeel, Willeinstadt, and the far-famed fortress of Bergen op Zoom, which is one of the strongest places in Holland.
play
copy
SYNOPSIS OP EVENTS BETWEEN THE BATTLE OF VALMY, 1792, AND THE BATTLE OF WATERLOO, 1815.
play
copy
See Albertus Magnus, II Sent., Op.
play
copy
APPENDIX VII NARRATIVE OP SIGNORINA FLORIENCIA D' ROMANI, A NATIVE OF THE CITY OF NAPLES.
play
copy
According to Sister Rose Anthony (op. cit.
play
copy
I'm afraid that locking me op or resorting to force of any kind would not help in my case at all.
play
copy
To THE EDITOR OP' THE SUN:-SIR,-The newspaper atmosphere is charged with objections to New York as a place of sepulchre for General Grant, and the objectors are strenuous that Washington is the right place.
play
copy
Or, talking of old home scenes, Op der Graaf Teased the low back-log with his shodden staff, Till the red embers broke into a laugh And dance of flame, as if they fain would cheer The rugged face, half tender, half austere, Touched with the pathos of a homesick tear! Or Sluyter, [14] saintly familist, whose word As law the Brethren of the Manor heard, Announced the speedy terrors of the Lord, And turned, like Lot at Sodom, from his race, Above a wrecked world with complacent face Riding secure upon his plank of grace!
play
copy
That boy could get up an enthusiasm for the maiden days of Ops!
play
copy
JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten, drost in Berkenrode, lid van den raad van de stad Amsterdam, op dit oogenblik voorzitter der burgemeesters, bewindhebber der O.-I. Compagnie, enz.
play
copy
Waarin Wordt Aangetoond, dat de Scheikunde met recht een plaats verdient onder de Akademische Wetenschappen, Indien mij ooit op het schouwtooneel mijns levens een groote en vreemde lotswisseling overkwam, dan is het wel deze, die ik hier thans beleef.
play
copy
Waarlijk dit lot drukt mij, deze last drukt heden op mijn schouders: en uit mij zelf doen zich voor mij geen hulpmiddelen op, om op te steunen.
play
copy
Hetzelfde echter is op dezelfde wijze het geval bij de wetenschappen, slechts moet dat, wat daar aan de deugd is toegekend, hier worden toegekend aan het nut.
play
copy
Elke wetenschap dus, die een bijzonder nut verschaft hetzij aan een mensch afzonderlijk op zich zelf beschouwd, hetzij aan de menschelijke maatschappij, die wordt eerst met recht voor edel gehouden.
play
copy
Hoewel ze op zich zelf, wat haar werk betreft, onder elkaar ten zeerste verschillen, zoo mikken zij toch alle op een zelfde wit ten slotte, dat ze gemeen hebben met de hoofdwetenschap, waaronder ze dienen.
play
copy
Daar derhalve èn het nut dezen, hoe ze ook zijn mogen, tot aanbeveling strekt, én het feit, dat ze ter volmaking der eersten in den hoogsten graad noodzakelijk zijn, op dien grond werden zij ook door de beschaafde lieden met recht voor edele wetenschappen gehouden en hebben zij de haar toekomende plaats aan de Akademies verkregen.
play
copy
Hoewel verder dezen met geweld verworven en daarom op zwakken grondslag rustenden zetel, nadat kort daarop de dwingelandij van zijn oprichter was onderdrukt, het van vrijheidsliefde blakende volk der geletterden, dat geen dwang kan dulden, wederom heeft omvergeworpen, was toch de Scheikunde daardoor dit ten goede gekomen, dat zij, zoolang haar verblijf daar duurde, meer in de nabijheid van beschaafde lieden geplaatst, de aandacht van enkelen van dezen door eenige zeer heldere stralen, die zich door de haar omhullende duisternis van nietigheden heenboorden, kon vestigen op het uiterst vruchtbare licht, dat in haar binnenste verscholen was.
play
copy

Examples of Op

Example #1
Even if the elements of the composition are not fictitious, that is far from proving the composition itself to be authentic.
Example #2
Was it such a difficult matter to find out forty definite stations in the wilderness for the forty years of the wanderings?
Example #3
That the 'hippocampus minor' is neither pecular to, nor characteristic of, man, as it is found in certain of the higher quadrumana.
Example #4
That the posterior cornu of the lateral ventricle is neither peculiar to, nor characteristic of, man, inasmuch as it also exists in the higher quadrumana.
Example #5
It was due to the daring and intrepidity of Hill's Light Division at Gaines' Mill, more than to any other, that made it possible for the stirring events and unprecedented results that followed.
Example #6
But truth will say, in after years, when impartial hands will record the events, and give blame where blame belongs, and justice where justice is due, that in this great Seven Days' Conflict, where so much heroism was displayed on both sides, individually and collectively, that to A.P. Hill and the brave men under him belongs the honor of first scotching at Gaines' Mill the great serpent that was surrounding the Capital with bristling bayonets, and were in at the breaking of its back at Frazier's Farm.