Opgesteld in a sentence

The word "opgesteld" in a example sentences. Learn the definition of opgesteld and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use opgesteld in a sentence. Opgesteld pronunciation.

Vóór het midden dier eeuw waren de meeste verhalen, die de onderscheidene "branches" van den _Roman du Renart_ vormen, reeds voor de eerste maal opgesteld[5].
Van haar gemoedsleven krijgen wij iets te zien in de geschriften door haar, naar het schijnt, deels in het Duitsch deels in het Latijn opgesteld; de Duitsche werken zullen later door haar biechtvader GODFRIED in het Latijn zijn overgebracht.
Het oudste ons bekende charter in de landstaal dagteekent van 1249 en is opgesteld door de schepenen van Bochoute (tusschen Gent en Oudenaarde).
Het eerste deel schijnt in het laatst der 13e of den aanvang der 14e eeuw opgesteld.
Een goed voorbeeld daarvan levert ons de Latijnsche kroniek, door WILLEM, kapelaan te Brederode, opgesteld in het eerste vierdedeel der 14de eeuw.
Het eerste gedeelte opgesteld in 1322 (zie Inl.
Dit is de rouwgedachtenis of het doodsanctje door den Meester opgesteld bij 't afsterven van eenen zijner leerlingen; met zijne studenten trok hij op om de begrafenis bij te wonen.

Examples of Opgesteld

Example #1
Walthari-lied, EZZO'S lied over de Wonderen van Christus, een gedicht over Koning ROTHER.
Example #2
Het is waarlijk niet vreemd dat wij dezen invloed van Frankrijk op Duitschland kunnen waarnemen ook in het land, dat meer dan eenig ander een schakel tusschen hen vormde: Limburg.
Example #3
Zij zou aan den heiligen GERLACH, kluizenaar in het Roermondsche, een krans hebben gezonden.
Example #4
Zij was ook hier te lande bekend.
Example #5
Ook in de rechtsbediening zien wij dat streven naar eerbiediging der moedertaal. Paus ALEXANDER IV stond den burgers van Gent hun verzoek toe, dat zij niet gedwongen zouden worden recht te gaan zoeken bij de geestelijke rechtbanken van Doornik of, in tweede instantie, te Reims, omdat dan tot hen gesproken zou worden in een taal die zij niet verstonden[48].
Example #6
Naarmate er meer letterkundige werken van beteekenis in het Dietsch geschreven werden, rees die taal in de achting dergenen die haar spraken.