Opsomming in a sentence

The word "opsomming" in a example sentences. Learn the definition of opsomming and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use opsomming in a sentence. Opsomming pronunciation.

In eene opsomming van edelen die AIOL verwelkomen, worden in de Dietsche bewerking o.a.
play
copy
Ik deed hier mijn voordeel met de opsomming, door Dr. TE WINKEL gegeven in zijne _Geschiedenis der Ned.
play
copy
Niet zelden ook bedient RUYSBROECK zich van de, hiermede verwante, eenvoudige opsomming; zoo b.v.
play
copy
Welk een indruk maakt hier, na die opsomming der verschijnselen van duisternis en vernietiging, dat juichende slot.
play
copy
De opsomming der onderscheidene verhalen en hunner bronnen bij TE WINKEL, bl.
play
copy

Examples of Opsomming

Example #1
Waarschijnlijk hebben wij hierin eene beleefdheid van de zijde des menestreels jegens zijn publiek te zien[6].
Example #2
Spieghel Historiael_ laat hij nog eens een waarschuwing hooren tegen de "smekende" (vleiende) menestrele[5].
Example #3
Ook hier zien wij het Oosten des lands achteraankomen.
Example #4
Museum_, II, 387. [50] WARNKÖNIG a.w. [51] _Belg.
Example #5
Een gewone karaktertrek van het middeleeuwsch proza, het veelvuldig zinsverband met "ende", zooals men het nog kan opmerken bij elk kind dat iets vertelt, vertoont zich ook in dit proza.
Example #6
Toch schijnt het mij wenschelijk een blik te slaan ook op eenige deelen en op het samenstel van zijn werk om daardoor den kunstenaar in zijne wijze van werken iets beter te leeren kennen.