Richting in a sentence

The word "richting" in a example sentences. Learn the definition of richting and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use richting in a sentence. Richting pronunciation.

Ook vonden zij, onder geestelijkheid en gemeenten, stroomingen der geesten, die, zoo zij al niet tegen den geest der ridderschap indruischten, dan toch in eene andere richting gingen.
play
copy
Dat verzet en die stroomingen in andere richting vragen nu onze aandacht.
play
copy
Waar de ridderschap poogde hare zedelijke idealen te verwezenlijken, daar ging haar streven in dezelfde richting als dat der geestelijkheid die de Christelijke idealen, voor een deel althans, tot werkelijkheid trachtte te maken.
play
copy
Wij kunnen slechts door een paar voorbeelden de richting aangeven, waarin met eenige kans op vinden kan worden gezocht.
play
copy
Hier laten wij nu het woord aan den schrijver; hij zelf gaat ons de gebeurtenissen verhalen, die zijn lot veranderden en zijne loopbaan eene nieuwe richting kwamen geven.
play
copy
Zoozeer moest hen de schrik getroffen hebben, dat zij op eene ondiepe plaats der vaart in het water sprongen en hun vee op den anderen boord brachten, waarna zij even gejaagd in de richting van Borgerhout wegvloden.
play
copy
Wij hoorden inderdaad, in de richting van het dorp Weelde, gebriesch van paarden en bijwijlen een zeker onuitlegbaar dof gerucht, dat ons de nabijheid van eene groote menigte menschen aankondigde.
play
copy
Desniettegenstaande sukkelde ik door den hollen weg voort in de richting der stad.
play
copy
Leuven op, in de richting van het vijandelijk leger.
play
copy

Examples of Richting

Example #1
Dat verzet en die stroomingen in andere richting vragen nu onze aandacht.
Example #2
Die idealen en die poëzie hebben er deels ingang gevonden, deels hebben zij afkeer gewekt en verzet doen ontstaan.
Example #3
AANTEEKENINGEN [1] De hier geraadpleegde werken zijn o.a.
Example #4
Ook vonden zij, onder geestelijkheid en gemeenten, stroomingen der geesten, die, zoo zij al niet tegen den geest der ridderschap indruischten, dan toch in eene andere richting gingen.
Example #5
En dat was niet het eenige punt, waar deze beide standen elkander raakten.
Example #6
Tal van mannen en vrouwen, die tot den adel behoorden, lieten zich in den geestelijken stand opnemen.