Saadanne in a sentence

The word "saadanne" in a example sentences. Learn the definition of saadanne and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use saadanne in a sentence. Saadanne pronunciation.

Enhver landskabelig Beplantningsplan har sit Forbillede, og gennem mange Aar har det udelukkende vaeret den rene, vanskeligt efterlignelige Natur, der har ydet saadanne.
Saadanne Oeer dannes af Traekasser, der naar op til Vandfladen, disse fyldes med Jord, og der bygges videre over Vandet ved Hjaelp af Natursten.
Saadanne Planter som Potamogeton, Elodea, Myriophyllum og flere andre skal man ikke plante.
Ogsaa saadanne Planter, som breder sig staerkt ved udloebere skal man vogte sig for at plante f.
Paa saadanne Steder har da kunnet opstaa Moser og Enge.
I Bunden af Grotten bliver der Plads til Dyrkning af fugtighedselskende Planter; andre Steder paa Terraenet, hvor man vil have Plads til saadanne, maa man afgrave et betydeligt Lag Jord, som foeres hen paa andre Steder, hvor der skal findes Forhoejninger.
Maaske har saadanne Konstruktioner ogsaa bidraget sit til sine Steder at bringe Stenhoejene i Miskredit.
Begaerlighed aedes af Vandfugle; boer derfor udsaas, hvor saadanne Fugle holder til.
En ærlig Smugler havde under saadanne Forhold Ret til at vente en ekstra Ducør; men det gjaldt om at være forsigtig over for saadan en Gnier som David.
Andrey svarede med en afværgende Haandbevægelse, at det ikke var værd at tale om, og at han, selv om han havde faaet tyve saadanne Saar, vilde have været glad som en Lærke, hvis blot Sagen var endt, som den burde.
Og tror du, at vor Kærlighed kunde trives under saadanne Forhold?

Examples of Saadanne

Example #1
Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
Example #2
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #3
Mellem disse plantes Fredloes, Vandsnerre (Galium palustre).
Example #4
Bukkeblad, Vandroellike (Hottonia palustris), Ranunkler og den vilde Calla.
Example #5
Af Undervandsplanterne er det egentlig kun Krebseklo (Stratiotes aloides), der fortjener at dyrkes.
Example #6
Angaaende de mange forskellige Vandplanter, der udbydes, da maa man vaere varsom og ikke plante, hvad man ikke kender.