Sedert in a sentence

The word "sedert" in a example sentences. Learn the definition of sedert and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use sedert in a sentence. Sedert pronunciation.

Sedert de kruistochten een aanvang hadden genomen, was de Europeesche Christenheid twee eeuwen ouder geworden; niet langer konden romantische geloofsdrift en avontuurlijke reislust de volken tot verre tochten verlokken; andere idealen legden beslag op hunne belangstelling, hunne toewijding, hunne kracht.
play
copy
JAN BOENDALE, de schrandere schepenklerk van Antwerpen, zag het wel, toen hij in zijn _Lekenspieghel_ zeide: "vroeger, toen de edelen ouder gewoonte nog buiten woonden en onderling huwelijken sloten, hielden zij den adel hoog en waren edelen met eere; doch sedert zij om der wille van het geld naar de steden zijn getrokken, heeft hebzucht de schuldelooze edelheid onder de voet geworpen.
play
copy
Zoo was de toestand sedert 1815.
play
copy
Mijn vriend beweerde, dat ik ook schieten moest, en om mij dit mogelijk te maken, laadde hij mijn groot pistool, dat misschien sedert Napoleons tijd nog geen vuur had gezien.
play
copy
Eer ik mij tot de rust begeven zou, waren wij alle vier zulke goede vrienden en bekenden, alsof ik sedert mijne kindsheid van het huisgezin hadde deelgemaakt.
play
copy
De sergeant hield zijn woord: sedert dit voorval bleef hij altijd mijn vriend.
play
copy
En, waarom zou ik hier, uit nieuwerwetsche kieschheid, mijne tale geweld aandoen en u bij uwen naam niet noemen, schrikkelijke kanker, bliksemstrale des Alderhoogsten, gruwbare doch heilige smerte, sedert dat het bloed van den lijdenden God alle menschelijke smerte geheiligd en gezalfd heeft?
play
copy

Examples of Sedert

Example #1
Voortaan kon wie er behoefte aan gevoelde, zijne devotie verrichten bij het Heilig Graf dat in zoo menige kerk ook te onzent was nagebootst.
Example #2
Die oproep heeft geen weerklank gevonden; kort na den val van Acre is het Heilige Land geheel aan den greep van het Westen ontglipt.
Example #3
Zal zij ooit weer opstaan?
Example #4
En vooral daardoor, meer dan door vuurwapenen en huurtroepen, is de adel gedaald van het vroegere standpunt.
Example #5
Langzamerhand was er echter zekere ijverzucht tusschen de beide broederstammen ontstaan.
Example #6
I Ten dien tijde waren Belgie en Holland onder eenen zelfden vorst vereenigd en maakten het koninkrijk der Nederlanden uit.