Sinte in a sentence

The word "sinte" in a example sentences. Learn the definition of sinte and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use sinte in a sentence. Sinte pronunciation.

Daar zoowel _Sinte Servatius Legende_ als de _Eneïde_ bewerkt zijn, de eene naar een Latijnsch, de andere naar een Fransch voorbeeld, komt het er bovenal op aan, het karakter dezer bewerkingen te leeren kennen.
play
copy
Bere Wisselau_ en misschien ook in dat _van Sinte Brandaen_.
play
copy
LEVEN VAN SINTE LUTGART. Evenals MARGARETHA VAN YPEREN heeft ook LUTGART VAN TONGEREN te worstelen met de zinnelijke liefde; evenals deze gelukt het ook haar, slechts door de liefde tot den hemelschen bruidegom de zinnelijke liefde te overwinnen.
play
copy
Het leven van SINTE LUTGART is in het bijzonder gewichtig voor ons[29].
play
copy
In vs. 4055 wordt "die ewangeliste" genoemd; in vs. 4059 "sinte Gregorijs"; in vs. 4067 "sinte Augustijn".
play
copy
Den hoofschen dichter van _Sinte Lutgarts Leven_, WILLEM VAN AFFLIGHEM, smaakten die dierfabels blijkbaar niet, die opgesmukte leugenverhalen van ezels die dansen en springen, van rammen die de mis bedienen[28].
play
copy
In verband daarmede wordt, ten minste in _Sinte Lutgarts Leven_, de voordracht zelve _lesse_ genoemd[29].
play
copy
Ook het stichtelijk element der hiervoor behandelde poëzie vinden wij terug in zijn gedichten over _de Schepping, Sinte Jans Ewangelium, van der Rycheit ende van der Doot_[57].
play
copy
Als dichter van _Sinte Amands Leven_ kennen wij den jongen geestelijke GILLIS DE WEVELE van Brugge.
play
copy
Opmerkelijk is het, wat er onder zijne handen wordt van de fraaie geestelijke romance _van Sinte Gheertruut_[20].
play
copy
Hij gevoelt wel liefde voor SINTE GHEERTRUUT, doch het is hoofsche liefde: Ghestade te bliven in horen dienst Sonder enich dorperheit; De ridder in het volkslied is een type van gewone menschelijkheid; hij houdt van eten en drinken en tournooien en ledigt den beker tot den bodem; hij kan zijn hartstocht voor de schoone non tenauwernood bedwingen: als hij haar in het klooster eens niet mag zien of spreken, vreest hij dat zijn hart breken zal.
play
copy
Nergens blijkt dat zoo duidelijk als bij het eerste afscheid van den ridder, wanneer hij al zijn goed in den dienst van SINTE GHEERTRUUT heeft verteerd.
play
copy
Opmerkelijk is ook, dat bij die tweede samenkomst in het volkslied SINTE GHEERTRUUT, blijkbaar onzichtbaar voor den ridder achter hem te paard gezeten, den Booze ontzag inboezemt.
play
copy
Sinte Agniet, wat ben je goed!
play
copy

Examples of Sinte

Example #1
Zoolang deze voorstelling niet door nieuwe feiten aangetast is, zullen wij ons er aan moeten houden.
Example #2
Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
Example #3
In welken tijd hebben de bewoners dezer landen voor het eerst kennis gemaakt met de Nibelungen-sage?
Example #4
Op die vraag moeten wij het antwoord schuldig blijven.
Example #5
In hare extazes ziet zij vijf jaren lang bijna dagelijks de Moeder Gods, de engelen, heiligen en apostelen; doch zij vindt geene rust voordat zij den Heilige der Heiligen gevonden heeft.
Example #6
De gedachte dat zij nu Christus' bruid is, gaat haar dan zoozeer beheerschen, dat zij een volslagen afschuw van mannen krijgt, zelfs de tegenwoordigheid van een jongen niet meer kan verdragen; dat zij gansche nachten in gebeden verzonken blijft en dat haar gevoel zich zoo bovenmatig ontwikkelt, dat zij soms in diepen slaap viel wanneer zij zedelijk gekwetst werd door iets dat zij hoorde of zag[28].