Strekt in a sentence

The word "strekt" in a example sentences. Learn the definition of strekt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use strekt in a sentence. Strekt pronunciation.

Daar derhalve èn het nut dezen, hoe ze ook zijn mogen, tot aanbeveling strekt, én het feit, dat ze ter volmaking der eersten in den hoogsten graad noodzakelijk zijn, op dien grond werden zij ook door de beschaafde lieden met recht voor edele wetenschappen gehouden en hebben zij de haar toekomende plaats aan de Akademies verkregen.
Het strekt HADEWYCH tot eer dat zelve te hebben beseft.
Al uw pogen strekt om schatten te vergaderen.

Examples of Strekt

Example #1
Hoewel ze op zich zelf, wat haar werk betreft, onder elkaar ten zeerste verschillen, zoo mikken zij toch alle op een zelfde wit ten slotte, dat ze gemeen hebben met de hoofdwetenschap, waaronder ze dienen.
Example #2
Maar toch is niet veel minder dan deze die wetenschap, die zorgt voor de gezondheid van het lichaam, want dit is wel het meest gewenschte, dat aan de stervelingen wordt gegeven; wanneer zij kwijnt, dan maakt zij meer dan iets anders den geest log en drukt hem terneer.
Example #3
Wij hooren van "doorhouwen schilden" en "schermen onder den scilt", van "joesten", eenen "keer doen" (zich door den vijand heen houwen en langs denzelfden weg terugkeeren), van "sinen hoghen telt (draf) riden", van "heervaert", "kimpen" (kampvechters), "vesten", muren en grachten; van koene ridders die een pand hunner jonkvrouw aan de lans binden, van "schachten die diepe steken.
Example #4
HADEWYCH heeft overigens waarschijnlijk ook hier gedaan wat zij niet laten kon.
Example #5
Gij moet de wereld verzaken of gij zult niet met mij leven.
Example #6
Nu laat zich JEZUS' stem hooren: mensch, wat heb ik voor u gedaan en wat doet gij voor mij?