Vader in a sentence

The word "vader" in a example sentences. Learn the definition of vader and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vader in a sentence. Vader pronunciation.

The police moved in in lines, carrying plastic shields, wearing Darth Vader helmets that covered their faces.
play
copy
Hij is van aanzienlijke afkomst, zijn vader schijnt graaf van Leuven te zijn geweest; een neef en naamgenoot van den knaap bezit vijftien graafschappen.
play
copy
Zij beginnen b.v. met een bode te doen spreken in afhankelijke zinnen: Dat sijn vader doot ware Ende sijn moeder ooc mede.
play
copy
In een vijftiental dezer fabelen komen naast dieren ook menschen ten tooneele, in een vijftal slechts menschen of goden; zij handelen over de bruiloft van een dief, over Juno en Venus, een jonkman en eene jonkvrouw, een vader met zijn onhandelbaren zoon, een man die uit twee monden spreekt.
play
copy
De lijst om die verhalen blijft dezelfde; overal is het een stiefmoeder die haren schoonen voorzoon, een JOZEF-HIPPOLYTUS, belastert bij zijn vader.
play
copy
Tegenover elk dier verhalen plaatst de stiefmoeder een verhaal met tegenovergestelde strekking, totdat de vader de waarheid ervaart en de booze stiefmoeder doet verbranden.
play
copy
Het eerste geval herinnert aan de houding van Reinaerts vader in den strijd tusschen leeuw en beer; de bedevaart wordt, zooals men weet, ook Reinaert tot straf opgelegd.
play
copy
Hij is Vader, Zoon, Heilige Geest.
play
copy
En wat den adel betreft-wat gaat het mij aan, wie iemands vader en moeder zijn geweest!
play
copy
ECHITES werpt zijn vaders kok op het vuur, omdat deze niet doet wat hij gelast-iets dergelijks doet REINOUT in den roman der _Vier Heemskinderen_ [15].
play
copy
SETH legde deze pitten in den mond van zijn stervenden vader en begroef ze met het lijk.
play
copy
In den Heiligen Geest erkennen beiden hun wezen; "Vader en Zoon hebben éénen wil, dat is de Heilige Geest".
play
copy
Toch is het niet vooral op deze wereld, dat hij den blik gericht houdt; als elk waarachtig christen, heeft hij een heimwee naar hooger, reiner leven: "Siet, wij sijn al pelgrims... ende wij gherne waren tot ons vaders lande, daer wij toe ghemaect sijn.
play
copy
Verwant met deze sproken van geestelijken inhoud zijn andere, die ons verhalen van eene jodin die bekeerd wordt tot het Christendom, een jodenmeisje dat Christin wil worden en door haar vader vermoord wordt; weer andere behelzen algemeen bekende korte verhalen die men overal terugvindt, zooals dat van Hansken met de ganzen; het ouderpaar, dat door hun kind teruggebracht wordt van de slechte behandeling van hun ouden vader; de rechtgeaarde zoon, die niet op het lijk van zijn vader wil schieten.
play
copy
Dat is mijnen krullebol, Och vader enz.
play
copy
I'd like close-ups of Lord Vader's lightsaber, please, from as many angles as possible.
play
copy
The first clan formed after Overthrow is named for Lord Vader, for instance, and the clothing they call honor-black is based on his armor and robes.
play
copy
You place me in a difficult position, bearing a lightsaber you claim was a death-gift, and claiming further that Clan Vader still owes you life-debt.
play
copy
As Ryan said, giving Last Gift had made him immune from that particular unpleasantness, at least as far as Clan Vader was concerned-but it also looked like telling his story under that compulsion spell was the only way he'd be believed.
play
copy
And you may consider yourself a guest of Clan Vader.
play
copy

Examples of Vader

Example #1
Each one had a black truncheon and infra-red goggles.
Example #2
They looked like soldiers out of some futuristic war movie.
Example #3
Aartsbisschoppen, die van Trier, die van Keulen, leiden zijne opvoeding.
Example #4
Een goed voorbeeld van zulk dichtwerk vinden wij in de verzen die gewijd zijn aan het leven en den lof van ANSFRIED, bisschop van Utrecht, die in 1010 stierf.
Example #5
Gebrek aan zelfbeheersching toont zich telkens waar wij een middeleeuwsch schrijver midden in een periode den eerst gekozen trant van voorstelling zien verlaten, met dien verstande dat hij het indirecte vervangt door het directe.
Example #6
De taal-wij zeiden het reeds-was hier spiegel van het leven.