Vanskeligt in a sentence

The word "vanskeligt" in a example sentences. Learn the definition of vanskeligt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vanskeligt in a sentence. Vanskeligt pronunciation.

Dette er imidlertid vanskeligt at realisere tilfredsstillende.
play
copy
Enhver landskabelig Beplantningsplan har sit Forbillede, og gennem mange Aar har det udelukkende vaeret den rene, vanskeligt efterlignelige Natur, der har ydet saadanne.
play
copy
Hvorledes man skal arrangere Planterne i et Vandbassin, derom er det vanskeligt at sige noget bestemt.
play
copy
Det er vanskeligt at sige.
play
copy
Men der er ogsaa visse Ulemper ved denne Konstruktionsmaade, navnlig er det vanskeligt at bygge Stenhoejen saadan, at den danner et smukt Hele.
play
copy
Noekkerose vanskeligt ved at traenge igennem.
play
copy
Alpeplanter; flere af dem kan dog vanskeligt dyrkes.
play
copy
Tania var beroliget; det var ikke særlig vanskeligt at opnaa det; thi Sorgen passer nu en Gang ikke for Ungdommen.
play
copy
Zina, som var den, der ledede Forberedelserne dernede, havde faaet Ordre til ikke at skrive efter Andrey, førend det Øjeblik var kommet, da den afgørende Handling stod for Døren, og han vidste af Erfaring, hvor vanskeligt det var at ordne en saadan Sag.
play
copy
For denne ene Mand var det imidlertid uhyre vanskeligt at handle energisk og dristigt under de mange trykkende, uendelig hemmende Forsigtighedshensyn.
play
copy

Examples of Vanskeligt

Example #1
Snit af "Groeften" Fig. 7.
Example #2
En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
Example #3
Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
Example #4
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #5
Som Regel maa de ikke staa alt for regelmaessigt, men dette maa rette sig efter Forholdene, og der kan ikke gives bestemte Regler.
Example #6
Som nogle af de smukkeste Vandplanter til Dekoration af Vandbassiner kan naevnes, foruden Aakanderne, Almindelig Skeblad (Alisma plantago).