Vinden in a sentence

The word "vinden" in a example sentences. Learn the definition of vinden and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vinden in a sentence. Vinden pronunciation.

Wat meent gij wel daar te zullen vinden?
play
copy
Daardoor juist zal ik zonder uw weg te versperren toch zekere voetsporen vinden, die mijn schreden zullen leiden en zullen beletten af te dwalen.
play
copy
Niet verwonderlijk dus, dat wij ook nu eerst onder deze volken eenig spoor vinden van letterkundig leven.
play
copy
Een goed voorbeeld van zulk dichtwerk vinden wij in de verzen die gewijd zijn aan het leven en den lof van ANSFRIED, bisschop van Utrecht, die in 1010 stierf.
play
copy
Onder den verstijvenden invloed der rhetoriek, bij het verkillend zoeken naar juiste uitdrukkingen en tegenstellingen in een vreemde taal, is, wat er aan gevoelswarmte moge geweest zijn, vervlogen en wij vinden meerendeels slechts verzen als de volgende: Quondam bellator, nunc autem pacis amator.
play
copy
Ja, wij vinden hier veel onbeholpens, ook hier die zonderlinge overzichten van bijbelsche en wereldgeschiedenis, dat gemis aan samenhang en overgang; herinneringen aan VIRGILIUS en LUCANUS, te midden dezer speelmans-poëzie....
play
copy
Wij vinden hier een aantal, ook van elders bekende, dierfabels in distichen vervat en op kunstelooze wijze tot een geheel verbonden.
play
copy
Dat de bewoners dezer landen tusschen Duitschers en Franschen in woonden; dat, in de Zuidelijke Nederlanden, het Dietsch onmiddellijk paalde aan het Fransch, was oorzaak dat Fransche taal en letterkunde te onzent gemakkelijk ingang konden vinden.
play
copy
Die soort van poëzie vinden wij vertegenwoordigd in een aantal verhalende gedichten, meerendeels In het laatst der 12de eeuw gemaakt en voor een deel afkomstig uit de Rijnlanden.
play
copy
In alle leveren de Kruistochten den historischen achtergrond; in verband daarmede vinden wij hier dan ook telkens melding gemaakt van schepen en zeereizen.
play
copy
Want zoo ergens, dan vinden wij hier in onze literatuur de rechte speelmanspoëzie.
play
copy
Zien wij dus dikwijls man tegen man, geslacht tegen geslacht, stand tegen stand, niet zelden vinden wij gewest tegen gewest.
play
copy
Nederlandschen naam vinden voor AIOL'S zwaard, nl.
play
copy
In tegenstelling met de meeste Middelnederlandsche gedichten, welke vertaald of bewerkt zijn naar een uitheemsch gedicht, vinden wij hier nergens melding gemaakt van een bron, nergens eene uitdrukking als "die boec seit" of iets dergelijks.
play
copy
In den _Lancelot_ vinden wij vele "wandele" of "dolende" ridders.
play
copy
Vooral in het derde deel, dat de vertaling bevat van de _Queste van den Grale_, vinden wij veel allegorie: zoo b.v.
play
copy
Het eigenaardig soort van rijm, dat wij in den _Renout van Montalbaen_ aantroffen, waar steeds een of andere heilige in den rijmnood moet voorzien, vinden wij in den _Ferguut_ terug[49].
play
copy
Wat nog ontbreekt, zal verderop zijne plaats vinden.
play
copy
Eene tweede bewijsplaats vinden wij in het merkwaardig gedicht _Van den levene ons Heren_.
play
copy
Elders vinden wij in het origineele gedicht een hoovaardige in dit vers: "orguieus va dou col coloiant" [Zijnoot: rek (reik)-halzend.]!
play
copy

Examples of Vinden

Example #1
Bezoekt met den geest althans, als het u belieft, een scheikundige werkplaats!
Example #2
Soms de gedenkteekenen der oude welsprekendheid zoo gewenscht voor de redenaars, of een spreekgestoelte weergalmend van de stem eens TULLIUS[2]?
Example #3
Het is mij een genot tegenover de voorbeelden van groote mannen geplaatst te worden.
Example #4
Niemand leert kennen, wat hij vermag, indien hij niet de proef neemt.
Example #5
Aan het Friesche volk komt de eer toe, het eerst zijne stem te hebben opgeheven in het veelstemmig koor van Nederlands poëzie; aan de poort onzer literatuur staat-Frysk bloed, tsjoch op!-een vrije Fries, de blinde zanger BERNLEF.
Example #6
KAREL MARTEL, maar ten slotte moeten zij den strijd opgeven; het Friesche rijk dat zich langs de zeekust eens tot het Zwin had uitgestrekt, wordt in de 8ste eeuw bij het Frankisch rijk ingelijfd.