Voorbeelden in a sentence

The word "voorbeelden" in a example sentences. Learn the definition of voorbeelden and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use voorbeelden in a sentence. Voorbeelden pronunciation.

Het is mij een genot tegenover de voorbeelden van groote mannen geplaatst te worden.
play
copy
De bovengenoemde voorbeelden zijn niet de eenige van dien aard.
play
copy
Tusschen die voorbeelden vindt men hier en daar, evenals in de leerdichten van lateren tijd, uitweidingen over de priesters, over de onkuischheid van velen in dien tijd, ook wel eens over den dichter zelven.
play
copy
In vernuftige dialectiek bestrijden de beide vrienden elkander nu met allerlei voorbeelden van liefdesgevallen, ontleend aan de Oudheid en den Bijbel.
play
copy
Aan de voorbeelden van noodlottige liefde uit den Bijbel moeten wij ons spiegelen.
play
copy
Wij kunnen slechts door een paar voorbeelden de richting aangeven, waarin met eenige kans op vinden kan worden gezocht.
play
copy
Zie voorbeelden van deze staande uitdrukking in _Mnl.
play
copy
Een enkele maal doet hij daartoe een greep in den R.-K. eeredienst, liefst ontleent hij zijne voorbeelden aan de natuur of aan het dagelijksch leven.
play
copy
Voorbeelden van eindrijm zijn talrijk; vgl.
play
copy
Echter moet men hier eene uitzondering maken voor al die plaatsen, waar de auteurs over hun eigen tijd spreken en waar zij, zooals vooral JAN DE WEERT doet, hunne uiteenzetting of hun betoog toelichten met voorbeelden, door hen aan de werkelijkheid ontleend.
play
copy
Voorbeelden van zulke uitingen zijn echter niet tot ons gekomen.
play
copy
RUUSBROECK geoefend op de schrijvers die na hen kwamen, hebben wij in onze literatuur de eerste voorbeelden van de literaire vorming welke een volgend geslacht van het voorgaande ontvangt.
play
copy

Examples of Voorbeelden

Example #1
Daardoor juist zal ik zonder uw weg te versperren toch zekere voetsporen vinden, die mijn schreden zullen leiden en zullen beletten af te dwalen.
Example #2
Niemand leert kennen, wat hij vermag, indien hij niet de proef neemt.
Example #3
Wij zien dus, dat ook hier poëtische stof voor het grijpen lag; maar geen dichter die er de hand op legde om er een poëtisch werk in de volkstaal uit te scheppen.
Example #4
Ook de sage der Heemskinderen was hier te lande populair; doch het Middelnederlandsch gedicht, dat hunne geschiedenis behandelt, is bewerkt naar het Fransch.
Example #5
Geleerdheid is hier genoeg, ook navolging van VIRGILIUS; poëzie zoo min als in verreweg de meeste onzer middeleeuwsche leerdichten.
Example #6
GREGORIUS door LUDGER, beide in proza, spraken wij reeds.