Vormde in a sentence

The word "vormde" in a example sentences. Learn the definition of vormde and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vormde in a sentence. Vormde pronunciation.

Het is waarlijk niet vreemd dat wij dezen invloed van Frankrijk op Duitschland kunnen waarnemen ook in het land, dat meer dan eenig ander een schakel tusschen hen vormde: Limburg.
Immers men vindt de historie van ALEXANDER gewoonlijk ingevoegd tusschen de boeken van het Oude Testament, geheel in overeenstemming met de toenmalige opvatting, volgens welke de geschiedenis van het Joodsche volk de kern der wereldgeschiedenis vormde.
Ons regiment jagers te voet, dat met eenige onregelmatige bataljons op de Ravelsche heide lag, vormde de zoogenaamde _brigade d'avant-garde_ of voorwacht.

Examples of Vormde

Example #1
Het is den schrijver dezer bewerking, die een Fransch voorbeeld volgde, blijkbaar slechts om het verhaal te doen geweest; reflexie is, naar het schijnt, afwezig.
Example #2
Zijn verhaaltrant is uiterst beknopt en zaakrijk, sober maar droog; van de aandoening die dit liefelijk verhaal in latere dichters zou wekken, is hier weinig te bespeuren.
Example #3
Wij kennen twee proza-bewerkingen der Alexander-sage, die beide waarschijnlijk omstreeks het midden of in de eerste helft der 14de eeuw zijn ontstaan.
Example #4
Groote_ schijnt naar de hedendaagsche opvatting een groote sprong.
Example #5
Wij waren al te zamen 800 man en hadden twee veldkanonnen; een twintigtal jagers te paard waren ons toegevoegd om den postdienst te verrichten.
Example #6
Turnhout af, om op Antwerpen in te dringen.