Waarneman in a sentence

The word "waarneman" in a example sentences. Learn the definition of waarneman and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use waarneman in a sentence. Waarneman pronunciation.

Het is waarlijk niet vreemd dat wij dezen invloed van Frankrijk op Duitschland kunnen waarnemen ook in het land, dat meer dan eenig ander een schakel tusschen hen vormde: Limburg.
Slechts op een paar plaatsen, namelijk waar hij den dood van JUDAS MACCABEÜS verhaalt, en eens waar van JEZUS sprake is, kunnen wij eenige aandoening waarnemen[29].
Een tweede groep valt te onderscheiden in de muzikale lyriek: de liederen, in tegenstelling met de boerden en sproken, bestemd te worden gezongen niet gezegd; doch evenals deze ontstaan uit zuiverder lust tot dichterlijke uiting des harten en beelding der stof, dan wij over het algemeen in een derde groep waarnemen.
Bij mijnen terugkeer in het regiment had men mij aangewezen, om voorloopig het ambt van sergeant-majoor in eene andere compagnie te gaan waarnemen.

Examples of Waarneman

Example #1
Het is den schrijver dezer bewerking, die een Fransch voorbeeld volgde, blijkbaar slechts om het verhaal te doen geweest; reflexie is, naar het schijnt, afwezig.
Example #2
Zijn verhaaltrant is uiterst beknopt en zaakrijk, sober maar droog; van de aandoening die dit liefelijk verhaal in latere dichters zou wekken, is hier weinig te bespeuren.
Example #3
Blijkbaar was de bewerking der _Scolastica_ voor den auteur louter plicht.
Example #4
Van poëzie is in dit werk geen sprake; van aandoening zelfs tenauwernood.
Example #5
Wij mogen ons dus gerechtigd achten deze gedichten tot eene afzonderlijke groep te vereenigen.
Example #6
De honderden korte verhalen, welke wij vroeger leerden kennen, waren nog springlevend.