Waarschijnlijk in a sentence

The word "waarschijnlijk" in a example sentences. Learn the definition of waarschijnlijk and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use waarschijnlijk in a sentence. Waarschijnlijk pronunciation.

Zijn handschrift werd hem ontstolen en eerst veel later terug bezorgd, zoodat de voltooiing der _Eneïde_ waarschijnlijk kort vóór 1190 heeft plaats gehad.
play
copy
Dat hij dien naam in Duitschland heeft leeren kennen, evenals de namen der heldenzwaarden Eggesas, Mimming, Nagelring, waarover hij in de _Eneïde_ spreekt, is niet waarschijnlijk; immers hij heeft, naar het schijnt, eerst na het dichten van den _Servaes_ in Duitschland gereisd.
play
copy
In het oosten of zuidoosten des lands zal dit speelmansgedicht zijn ontstaan, waarschijnlijk kort na den tijd, waaruit ook de Duitsche speelmansgedichten dagteekenen-, nl.
play
copy
Waarschijnlijk is deze stof tusschen 1173-1180 aan den Neder-Rijn in een rijmwerk behandeld en misschien niet lang daarna in het Nederlandsch vertaald[39].
play
copy
Slechts op de laatste vraag mag men misschien: "ja" antwoorden of: "het is waarschijnlijk.
play
copy
Over de redactie die waarschijnlijk tot voorbeeld heeft gestrekt aan de Nederlandsche bewerking vgl.
play
copy
Het grootsche Fransche gedicht is waarschijnlijk in zijn geheel vertaald; doch de oorspronkelijke vertaling schijnt niet tot ons te zijn gekomen, wel een vijftal fragmenten die op deze verloren Middelnederlandsche bewerking berusten.
play
copy
De vier door MAERLANT vervaardigde bewerkingen zijn niet lang na het midden der 13de eeuw gedicht (tusschen 1257 en 1264), de overige worden door hem in onderscheidene zijner werken genoemd en zullen dus wel tenminste zoo oud zijn als die vier, doch waarschijnlijk, tenminste ten deele, nog wel tot de eerste helft der 13de eeuw behooren.
play
copy
De Nederlandsche bewerker moet dat eveneens zijn geweest; in het Fransche oorspronkelijk gedicht wordt de naam van GALIENE'S kamenier niet genoemd; in de Nederlandsche bewerking heet zij LUNETTE, een naam dien de Nederlander waarschijnlijk had leeren kennen uit CRESTIENS' _Ivain_, waar de kamenier van IVAIN'S minnares denzelfden naam draagt[39].
play
copy
Waarschijnlijk hebben wij hier echter te doen met een bedorven tekst; immers diezelfde ridder wordt, verderop in dat hoofdstuk, tweemaal _Moriaval_ genoemd (vs. 31942, 31989).
play
copy
Waarschijnlijk hebben wij hier te denken aan BEATRIX VAN THIENEN, abdisse van het Cisterciënser-klooster Nazareth (bij Lier) die in 1260 overleden is, en die ook visioenen had[40].
play
copy
Het Latijnsche proza der kerkvaders dat vaak van groote schoonheid is, heeft waarschijnlijk invloed geoefend op HADEWYCH'S proza.
play
copy
HADEWYCH heeft overigens waarschijnlijk ook hier gedaan wat zij niet laten kon.
play
copy
Zulk een "bestiaris van minnen", waarschijnlijk uit dezen tijd, kwam gedeeltelijk tot ons.
play
copy
Waarschijnlijk waren er in de 13de eeuw ook hier te lande verscheidene dierenfabels in omloop[4].
play
copy
Nederlandschen bundel hebben wij waarschijnlijk de bewerking eener Fransche proza-redactie[13].
play
copy
En, wat gewichtiger is, in beide blijkt, dat hier waarschijnlijk eene mondelinge overlevering moet hebben bestaan naast of onder de schriftelijke.
play
copy
Het is natuurlijk mogelijk, dat hij hier de waarheid zegt; doch waarschijnlijk acht ik, dat de proloog ook hier de ridderromans parodieert, waarin wel eens meer gewag wordt gemaakt van zulk een verzoek.
play
copy
Het is natuurlijk denkbaar, dat in het viertal aangehaalde plaatsen gedoeld wordt op Fransche minnepoëzie, doch het kan niet waarschijnlijk worden geacht.
play
copy
Waarschijnlijk zijn niet alle, aan Hertog JAN toegeschrevene, minneliederen die ons slechts in Hoogduitsche overzetting bewaard bleven, inderdaad door hem gedicht.
play
copy

Examples of Waarschijnlijk

Example #1
Van zijn leven is ons weinig bekend.
Example #2
Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
Example #3
Was VELDEKE nu met dezen naam bekend geworden door de _Nibelungen_ of kende hij dien van elders?
Example #4
Die vraag hangt samen met het vraagstuk van den ouderdom dier vertaling.
Example #5
Naar de oostelijke grenzen wijst ons dan ook niet alleen de taal van het gedicht, maar evenzeer de vorm van den naam _Wisselau_, die in het Nederlandsch _Wittelau_. zou moeten luiden[36].
Example #6
Spieghel Historiael_ laat hij er zich afkeurend over uit.