Wij in a sentence

The word "wij" in a example sentences. Learn the definition of wij and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use wij in a sentence. Wij pronunciation.

En waarlijk ook als wij voor de waarheid willen uitkomen, heeft de Scheikunde geen andere krans noodig, dan dat zij met een oog vrij van vooroordeelen naakt, zooals zij op zich zelf is, wordt beschouwd.
play
copy
Is immers dat alles wat wij zooeven besproken hebben, niet bijna het werk van de Scheikunde alleen?
play
copy
Laten wij eerst de medische physiologie, als gij het goed vindt, beschouwen.
play
copy
Wat zien wij in die schemering?
play
copy
Niet verwonderlijk dus, dat wij ook nu eerst onder deze volken eenig spoor vinden van letterkundig leven.
play
copy
Misschien hebben wij hier een dier zangers van beroep voor ons, gelijk zij bij de Gernamen voorkwamen, een der dragers van de oude inheemsche volkspoëzie[2].
play
copy
Daarnaar kunnen wij zelfs niet gissen.
play
copy
Dat geldt in hooge mate van de eeuwen waarop wij hier inzonderheid het oog hebben, de 9de-12de eeuw, die ons deze landen toonen in een toestand van verwarring en verwildering.
play
copy
Doch ook in streken waar zij niet kwamen, vernemen wij weinig anders dan veeten, oorlog, roof, moord, verwoesting.
play
copy
Voordat wij die in het Latijn geschreven werken in oogenschouw nemen, moeten wij kennis maken met hetgeen door sommige geleerden als _Oudnederlandsche Letterkunde_ is aangeduid[9].
play
copy
Saksen gewoond, _dus_ kunnen wij den Hêliand tot onze literatuur rekenen, dan kan men van die werken gewag maken in een geschiedenis onzer nationale literatuur.
play
copy
Dat die dichterlijke werken of deelen daarvan hier te lande bekend zijn geweest, daarvan hebben wij ook zelfs niet de geringste historische aanwijzing.
play
copy
Het mag daarom met recht bevreemding wekken", lezen wij bij een der bovenbedoelde geleerden, "dat zij hier volkomen in vergetelheid zijn geraakt"[11].
play
copy
Ja", zal men zeggen, "want dan hebben wij tot het ontstaan van die gedichten bijgedragen".
play
copy
Een eenigszins verschillend geval hebben wij in de sage van den Zwaanridder.
play
copy
Dat wij eertijds eene volledige bewerking der sage in het Nederlandsch bezeten hebben, geloof ook ik.
play
copy
Echter-en daarop komt het aan, indien men spreekt over sagen als materiaal voor de poëzie-voorzoover wij nu zien kunnen, is dit Nederlandsch gedicht geen zelfstandige bewerking der inheemsche sage, maar eene navolging van een of ander Fransch origineel[15].
play
copy
Wij zien dus, dat ook hier poëtische stof voor het grijpen lag; maar geen dichter die er de hand op legde om er een poëtisch werk in de volkstaal uit te scheppen.
play
copy
Wanneer wij nu het oog slaan op de Latijnsche werken, toen te onzent gedicht, dan treft ons aanstonds, dat wij hier een zwak voorspel vernemen van de latere literatuur der middeleeuwen.
play
copy
GREGORIUS door LUDGER, beide in proza, spraken wij reeds.
play
copy

Examples of Wij

Example #1
Heeft nu Gaubius, die niet sterk is in orthographie, hem soms met Eremita bedoeld?
Example #2
Hem werd de naam van den tweeden Hermes Trismegistus gegeven.
Example #3
Stelt deze zich niet tot taak bijna alle afzonderlijke lichamen, die het voorwerp zijn van de physische studie, in het bijzonder te onderzoeken?
Example #4
Ja nog sterker, de Scheikunde kent haast geen ander doel dan het onderzoek der lichamen afzonderlijk.
Example #5
En voorwaar slechts iemand, die geen kennis van zaken heeft, zal die dingen weinig noemen of van geringe waarde, die daaruit de Geneeskunde ten goede zijn gekomen.
Example #6
Daarin dan schepte zij zulk een behagen, dat zij terstond onvermoeid met alle krachtsinspanning zich geheel er aan gegeven heeft om de landpalen van hare bondgenoote uit te zetten.