Zoodat in a sentence

The word "zoodat" in a example sentences. Learn the definition of zoodat and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use zoodat in a sentence. Zoodat pronunciation.

Zijn handschrift werd hem ontstolen en eerst veel later terug bezorgd, zoodat de voltooiing der _Eneïde_ waarschijnlijk kort vóór 1190 heeft plaats gehad.
play
copy
Een viertal verzen van het oorspronkelijk gedicht zijn in de bewerking uitgedijd tot een 34-tal, zoodat men hier met recht van VELDEKE'S werk mag spreken: grôt ende grâ was her dat hâr end harde verworren- dat wir wale spreken dorren- alse eines perdes mane.
play
copy
Wisselau gaat den kok verslinden; grimmig kijkt hij rond, zoodat de reuzen doodsbenauwd op de zaalbalken klimmen.
play
copy
Naar het schijnt, heeft hij bij deze mededeelingen vaak slechts zijn geheugen geraadpleegd, zoodat hij toch ook andere boeken gelezen moet hebben dan "der minnen boek".
play
copy
In de kerken wordt ook onder den dienst getwist en gekeven; ook soms tusschen priesters en leeken, zoodat de vuist en de wijkwast te werk gesteld worden.
play
copy
NANNE MODDE heeft opengezet, zoodat NANNE'S land is ondergeloopen.
play
copy

Examples of Zoodat

Example #1
Van zijn leven is ons weinig bekend.
Example #2
Naar het schijnt, heeft het tegenovergestelde plaats gehad: is hij begonnen met de bewerking van een heiligenleven, om zich daarna tot minnepoëzie en ridderverhaal te wenden.
Example #3
Waar hij beschrijft, ook naar het uiterlijk, toont VELDEKE menigmaal wel talent, maar een onontwikkeld talent, terwijl zijn smaak en zijne kunstvaardigheid nog gering blijken.
Example #4
Die grooter omvang is toe te schrijven vooral aan de wijdloopigheid van den bewerker, die zich openbaart o.a.
Example #5
ESPRIAAN wil vluchten, maar GEERNOUT trekt hem neer op zijn zetel.
Example #6
In zijn gargoensch zegt hij tot hem, dat zij een schijngevecht zullen houden; Wisselau moet zich daarin laten overwinnen.