Zulk in a sentence

The word "zulk" in a example sentences. Learn the definition of zulk and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use zulk in a sentence. Zulk pronunciation.

Keizer Rudolf II van Duitschland, die ±1600 regeerde, stelde zulk een belang in de alchemie, dat hij er zijn regeeringsplichten voor verwaarloosde.
Daarin dan schepte zij zulk een behagen, dat zij terstond onvermoeid met alle krachtsinspanning zich geheel er aan gegeven heeft om de landpalen van hare bondgenoote uit te zetten.
Gij hebt bewerkt, doordat gij zulk een welwillend oordeel tegenover de leidslieden over mij hebt geveld, dat ik tot dit ambt ben geroepen, die eervolle onderscheiding heb genoten.
Gewoonlijk werd zulk een klooster gesticht ergens in de "solitudines", de woeste gronden die een groot deel dezer landen besloegen.
Een goed voorbeeld van zulk dichtwerk vinden wij in de verzen die gewijd zijn aan het leven en den lof van ANSFRIED, bisschop van Utrecht, die in 1010 stierf.
Geen wonder ook dat een Utrechtsch priester zich niet lang daarna opgewekt, misschien gedrongen, gevoelde om den lof van zulk een man en zulk een leven te zingen.
Maar de tijd, dat een dichter zulk eene stof in de volkstaal zou durven behandelen, was nog verre.
Wij komen op die vraag nog even terug, doch kunnen nu reeds zeggen, dat wij voor het bestaan van zulk een invloed geen afdoend bewijs hebben.
Zulk een zin-complex is b.v.
Doch ook al ware bewezen, dat zulk een Fransch episch gedicht bestaan heeft, wat dan nog?
Echter overschatte men de waarde van zulk een onderzoek voor eene vergelijking tusschen voorbeeld en navolging niet.
In zulk een visioen ziet zij b.v.
Mariëngaarde gold het als een bewijs van innige vroomheid en tevens als eene groote genade-gave: "totum esse raptum in Deum"; zoo ook, bij het dankgebed na den maaltijd in tranen uit te barsten; wie in zulk een toestand verkeerde, werd "intus debriatus" genoemd.
In den mond van mystieken beteekent zulk eene uitdrukking m.i.
Zulk een "bestiaris van minnen", waarschijnlijk uit dezen tijd, kwam gedeeltelijk tot ons.
Zulk een algemeenen indruk moesten wij hebben, voordat wij ons nu kunnen wenden tot het beantwoorden van de vragen: van waar had de dichter zijne voorstelling?
Het is natuurlijk mogelijk, dat hij hier de waarheid zegt; doch waarschijnlijk acht ik, dat de proloog ook hier de ridderromans parodieert, waarin wel eens meer gewag wordt gemaakt van zulk een verzoek.
Martijn_ zulk een welbehagen in het behandelen van eenigszins spitsvondige minne-vraagstukken, dat wij ons den dichter kwalijk als een bedaagd man kunnen denken.
Op zulk eene voordracht immers doelen de talrijke plaatsen waar van _lesen_ sprake is in den zin van _voorlezen_[28].
Wat zou DIEDERIK VAN ASSENEDE wel gezegd hebben van zulk eene opvatting der liefde?

Examples of Zulk

Example #1
Hem werd de naam van den tweeden Hermes Trismegistus gegeven.
Example #2
Heeft nu Gaubius, die niet sterk is in orthographie, hem soms met Eremita bedoeld?
Example #3
En voorwaar slechts iemand, die geen kennis van zaken heeft, zal die dingen weinig noemen of van geringe waarde, die daaruit de Geneeskunde ten goede zijn gekomen.
Example #4
Laten wij eerst de medische physiologie, als gij het goed vindt, beschouwen.
Example #5
Want aan u ben ik ook de belooning van mijn moeite verschuldigd, die thans mijn deel wordt.
Example #6
Ja zelfs daar bleef uw overgroote welwillendheid jegens mij niet staan.